Hotărârea nr. 762/2007

Hotărârea 762/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 587/2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.587/2006

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.587/2006-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 602868/445 din 15.11.2007 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea duratei de colectare a taxei speciale de apă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I - Se modifică art.I din Hotărârea nr.587/2006 care va avea următorul conținut: ‘■Art. 1 - Se prelungește perioada de colectare a taxei speciale de apă potabilă livrată consumatorilor pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca până la data de 31.12.2008.

Colectarea contravalorii fondurilor provenite din taxa specială de apă se va realiza de către Compania de Apă Someș S.A., cu obligația acesteia de a livra integral suma către Primăria municipiului Cluj-Napoca, urmând ca aceasta din urmă să repartizeze sumele de bani pentru fiecare lucrare în parte.”

Restul dispozițiilor hotărârii rămân neschimbate.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Apă Someș S.A., Direcția tehnică și Direcția economică.


DE ȘEDINȚĂ,

Horea Ioan Florea

Nr. 762 din 27 noiembrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țarmure

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 762/2007


Lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa

specială de apă pe anul 2008

- mii RON-

Denumirea obiectivului

Propuneri 2008 taxa speciala

Ob.l

înlocuirea rețelelor de apă potabilă pe străzile: Giordano Bruno/parțial, L. Kovari/ finalizare, Sighișoarei/parțial, Eremia Grigorescu ;

544,00

Ob.2

Extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare pe străzile: Aiudului, Turnu Roșu, Băii, Migdalului, Sportului, Barbu Lăutarii, Fundătura, Dobrogei, Romulus Vuia, Vasile Cârlova, Ilarie Chendi, Zarandului, Bradului ;

871,00

Ob.3

Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din mun.Cluj-Napoca etapa a IV -a:

Ana: Târnavelor, Transilvaniei, Iosif Vulcan,

Anina/parțial, Dionisie Roman, Griviței, Mărgăritarilor, Mărgăului, Vlădeasa, Diaconul Coresi, Madach Imre, Zambilei, Ion Andreescu, Rarău, Vântului/parțial, Magaziei, Al. Sabia, Iasomiei, Jan Huss, Ecaterina Varga, Brutarilor, Av. Ioan Pop de Cluj, Copacilor, Fânului, Frumoasa, Lucernei, Pripor, Zborului, Zaharia Carcalechi, Caraiman,Triajului/parțial, Oradiei;

Canal: Păltiniș, Ecaterina Varga, Kovari;

385,00

TOTAL:

1.800,00