Hotărârea nr. 761/2007

Hotărârea 761/2007 - Aprobarea Cererii de finantare (tip) a Contractului de finantare si a Conditiilor si criteriilor de finantare, în anul 2008, a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca în baza Legii nr. 69/2000 cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 484/2003, ale Legii nr. 350/2005 si ale Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Cererii de finanțare (tip), a Contractului de finanțare și a Condițiilor și criteriilor de finanțare, în anul 2008, a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca în baza Legii nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 484/2003, ale Legii nr. 350/2005 și ale Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare (tip), a Contractului de finanțare și a Condițiilor și criteriilor de finanțare, în anul 2008, a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca în baza Legii nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 484/2003, ale Legii nr. 350/2005 și ale Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84779 din 16.10.2007 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune aprobarea Cererii de finanțare (tip), a Contractului de finanțare și a Condițiilor și criteriilor de finanțare, în anul 2008, a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca în baza Legii nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 484/2003, ale Legii nr. 350/2005 și ale Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. L Se aprobă Cererea de finanțare (tip), Contractul de finanțare, Condițiile și criteriile de finanțare, pentru anul 2008, a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția comunicare și relații publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.


Nr. 761 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Ing. Horea Ioan Florea


Contrasemnează:


Secretarul municipiului, jr. Aurora^rmure


CI u b u 1 s p o r t i v________________________________


Nr._________din______________________

Cerere de finanțare

A. Clubul sportiv:_______________________ , secția

 • 1.  Adresa:_____________________________________

 • 2.  Numărul certificatului de identitate sportivă:_______________

 • 3.  Ramura de sport:_______________________________________

 • 4. Numărul contului:________________________deschis ia

 • 5.  Codul fiscal:__________________________________________________________________________________________

 • 6.  Alte date de identificare:_____

 • 7.  Telefon:______________________________________ ; Fax:

 • 8. E-mail:____________________________________Web:______________________________________________

 • 9.  Persoana de cbntact:__

A). Echipa responsabilă de derularea proiectului:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Adresa/telefon/fax

F

c

1 --

i

4.

5.

J

 • 10.1. Coordonator____________________________________________________________________________________:

 • 10.2. Responsabil financiar____

 • 10.3. Responsabil cu probleme tehnice__________________________________________________________________•

11. Raport de activitate pentru anul coinpctițional 2006/2007:

Obiective realizate/ secție/grupă

Campionat

Național

Cupa

României

Campionat

Balcanic

Campionat European

Campionat Mondial

Olimpiadă

Sportivi selecționați în loturile naționale:__________________________________________________________________________

 • 2, Resurse umane $i financiare ale structurii sportive, în anul 2(107:

 • 1. Resurse umane:

  • 1.1. Număr de grupe pe secție:____

  • 1.2. Număr de sportivi legitimați pe secție:______________________________

 • 2.  Resurse financiare:

2.1. Venituri proprii realizate:___________

donații, sponsorizări

venituri din activități economice

cotizații, taxe, penalități

alte venituri

B. Date privind proiectul, pentru anul 2008:

 • 1.  Denumirea proiectului:__

 • 2.  Scopul proiectului:__

 • 3. Activități din cadrul proiectului:__

 • 4. Acțiuni din cadrul proiectului:____________________________________________

 • 5. Perioada de derulare a activității:__:

 • 6. Perioada de derulare a acțiunii:____________________________________________________________________________

 • 7. Locul de desfășurare a activității:__________________________________________________________________________

 • 8. Locul de desfășurare a acțiunii:____________________________________________________________________

 • 9.  Numărul participanților la activitate:_____________________________________________________________________

 • 10. Numărul participanților la acțiune:__.

11. Obiective propuse pentru anul competițional 2007/2008:

Secție/ grupă

Campionat

Național

Cup3

României

Campionat Balcanic

Campionat

European

Campionat

Monciial

Olimpiadă >

Sportivi propuși pentru convocări la loturile naționale:_______________________________

12. Costurile estimative ale proiectului, conform tabelului de inai jos, pentru programul

Nr. crt

Natura cheltuielilor conform HG nr. 484/2003

De la bugetul local

De la

Bugetul de stat

Alte surse

TOTAL

BUGET

1

1.

Calendar competițional intern:

- transport, masă, cazare, dulciuri și răcoritoare, medicamente și susținătoare de efort, arbitraj, ordine, afișaj, securitate, chirii baze sportive, premii, cantonamente și semicantonamente.

9

Calendar competițional internațional:

- transport, masă, cazare, dulciuri și răcoritoare, medicamente și susținătoare de efort, arbitraj, ordine, afișaj, securitate, chirii baze sportive, premii, cantonamente și semicantonamente.

n

3.

Stagii de pregătire centralizată și jocuri de verificare:

- transport, masă, cazare, chirii baze sportive, medicamente și susținătoare de efort.

4.

Cheltuieli privind activitatea la club:

- închirierea de baze sportive, achiziții de echipamente sportive(exclus dotări baze sportive), procurarea mcdicamentației și a susținătoarelor de efort, refacere și recuperare, investigații medicale, tratament, realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripționări, taxe către federații și participare la acțiuni sportive, procurarea de cărți, publicații și materiale pe suport magneticțde specialitate), promovarea activității sportive.

i ț

5-

Alimentație de efort

TOTAL

DIRECTOR,

PREȘEDINTE DE SECȚIE.

DECLARAȚIE

Subsemnații______, reprezentanți legali ai

structurii sportive__________, declarăm pe propria răspundere,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • c) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • d) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • e) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • f) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • g) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare }ri de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • h) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • i) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la

instituția_________________________________________________________________________________, în sumă de

Data_________________


Clubul Sportiv ________________________

S e c ț i a_____________________________________________

DIRECTOR,

PREȘEDINTE DE SECȚIE,

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CONDIȚII ȘI CRITERII DE FINANȚARE

a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca

în baza dispozițiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Agenției .Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive sportive, ale Hotărârii Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă

Condiții:

 • a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • c) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • d) să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și la asociația pe ramură de sport județeană (D.S.J.);

 • e) să facă dovada depunerii situației financiare la organul fiscal competent, pentru anul 2006;

 • f) să nu aibă obligații de piață exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • g) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

li) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • i) să depună cererea de finanțare completă in termenul stabilit de autoritatea finanțatoare;

 • j) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • k) să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • l) să facă dovada că a desfășurat acțiuni pentru promovarea spiritului de fair-play. prevenirea, combaterea dopajului și a consumului de droguri;

in) să facă dovada participării la competițiile, interne, internaționale, pregătire centralizată și jocuri de verificare/pregătire (copie după calendarul competițional al federației);

n) să depună raportul de activitate pentru anul competițional anterior;

o) să încheie și să respecte Contractul de finanțare cu Consiliul local, conform cerințelor legale;

p) să respecte modalitățile de decontare, stabilite de finanțator, a sumelor obținute prin Hotărâri ale Consiliului local;

r) finanțarea se va efectua numai pentru structurile care au sediul, reprezintă municipiul Cluj-Napoca și sunt avizate de către Direcția pentru Sport a Județului Cluj;

Criterii:

 • 1.  nivelul diviziei în care activează secția;

 • 2. numărul competițiilor oficiale interne sau internaționale la care participă secția/ile într-un an competițional;

 • 3. performanțele obținute;

 • 4.  numărul competițiilor de pregătire/an competițional la care participă secția/ile;

 • 5.  numărul sportivilor cuprinși în programul de pregătire;

 • 6. numărul de sportivi înscriși pe foile de concurs, inclusiv staful tehnic/competiție;

 • 7.  distanțele parcurse pentru a participa la competiții.

 • 8. vor beneficia de finanțare, astfel:

■JOCURI: - secțiile participante în Divizia Națională și competiții internaționale oficiale -seniori, tineret, juniori și copii;

 • - secțiile participante într-o divizie inferioară - numai cele care au jucători selecționați în loturile naționale;

 • - secțiile care retrogradează în divizia inferioară - până la 80%, din suma alocată;

 • - secțiile care activează în a treia divizie (fotbal) și cele care retrogradează din prima divizie inferioară (celelalte ramuri de sport) - nu sunt finanțate.

 • * pentru Campionatul Național și Cupa României vor fi premiate categoriile: seniori, tineret și juniorii I.

SPORTURI INDIVIDUALE: - secții ale căror sportivi participă la:

- Campionatul Național și competiții internaționale oficiale - seniori, tineret, juniori și copii:

secțiile pe ramură de sport care participă, numai la competiții inferioare Campionatului Național - nu sunt finanțatei

 • * pentru Campionatul Național și Cupa României vor fi premiate categoriile: seniori, tinerel și juniorii I.

SPORTUL PENTRU TOȚI: - numărul de concursuri organizate;

- numărul de persoane participante la concursuri.

Structurile sportive au obligația de a respecta Criteriile și condițiile de finanțare, Modalitățile de decontare stabilite de finanțator, să depună Cererea de finanțare pentru anul următor până la data stabilită de către comisia de specialitate și să semneze Contractul de finanțare, în termen 60 de zile de la alocarea sumei. Finanțarea va începe, numai, după semnarea contractului.

Data__________________


Clubul Sportiv ________________________

Secția____________________________________


CONTRACT DE FINANȚARE

Nr._________din__________________

a acțiuniior/activităților din cadrul programului __________________________________

îi. anul 2008.

CAP. 1

Părțile contractante

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca str. Moților, nr. 1-3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, cont 24510220 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca și Director economic, Olimpia Moigrădan, denumit în continuare instituția finanțatoare,

Și

structura sportivă______________________________________secția______________________________cu

sediul în localitatea Cluj-Napoca, str.___________________________nr.________Județul Cluj,

telefon: ________________________, fax: _______________________, certificat de identitate sportivă

nr.____________________________________________________________________________________, cod fiscal nr.

_____________________________, cont nr. _____________________________________________, deschis la ______________________________, reprezentată prin__ și______________________________________________________________,

denumită în continuare structură sportivă:

in baza dispozițiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69 2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, ale Hotărârii Guvernului nr. 484'2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă și ale Hotărârii Consiliului local nr. __________________________________, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP. 2

Obiectul și valoarea contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului, respectiv a acțiuniior/activităților din cadrul programului sportiv_______________________________________.

prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2.

Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive suma de ________________ lei pentru

finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la ari. 1. și suma de______lei pentru

asigurarea suplimentului de hrană/zi.

TOTAL:_________lei.

CAP. 3

Durata contractului: 72 luni

ART. 3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2008.

CAP. 4

Drepturile și obligațiile părții or

ART. 4

Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților din cadrul programului „Promovarea sportului de performanță” sau a programului „Sportul pentru toți”, potrivit destinației stabilite prin contract în Criteriile și condițiile de finantare(anexa nr. 2) și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze'acțiunile/activitățile prevăzute la an. 1;

 • c) să întocmească și să transmită decontul de cheltuieli, conform prevederilor finanțatorului, la finalizarea acțiunilor;

 • d) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din paitea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • e) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • f) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract.

 • g) să transmită un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract la finalul campionatului sau după primul semestru (sporturi individuale);

 • h) să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția finanțatoare a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la acțiunile finanțate:

 • i) să permită verificarea activității financiar-contabile de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei.

 • j) să menționeze pe afișele și materialele promoționale ale manifestărilor finanțate de la bugetul local, vizibil și explicit, în calitate de co-finanțatori, în mod obligatoriu, Primăria și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. 5

Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să supravegheze și să controleze modul dc utilizare a sumei alocate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • b) să vireze suma prevăzută la art. 1 după terminarea acțiunii. Decontările se vor efectua parțial sau integral și numai în baza documentelor justificative legal întocmite;

 • c) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumelor menționate la art. 1;

 • d) să analizeze și să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării obiectivelor, după caz.

 • e) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

CAP. 5

Răspunderea contractuală

ART. 6

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP. 6

Litigii

ART. 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAP. 7

Dispoziții finale

ART. 9

Regimul de gestionare a sumelor alocate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 10

Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 11

Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul părților și se consemnează într-un act adițional.

aRT. 12

Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul contract.

ART. 13

Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituție și un exemplar pentru structura sportivă.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Primar al municipiului

Emil BOC

Clubul Sportiv_______________________

Secția___________________________________

Director economic, Olimpia Moigrădan

Președinte/Di rector,

Sen iciul juridic-contencios, Lavinia Pop

Director,

Raimonda Boian

ANEXA 1

la

Clubul sportiv________________________________________

Secția_________

Acțiunile/activitățile (lin cadrul

proiectului _______________

programu 1______________________________________________________________________

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/ activității

Locul       de

desfășurare a acțiunii/ activității

Perioada acțiunii/ activității

Număr     de

participanți la acțiune/ activitate

Costul acțiunii/ activității

- lei -

Obs

Caxendar competițional intern

Calendar competițional internațional

Preqotire centralizată/ joccri de verificare

Pregătire ciut

TOTAL:

1 :

Supliment de hrană

TOTAL:

TOTAL GENERAL:

PREȘEDINTE CLUB,


PREȘEDINTE SECȚIE,

ANEXA 2

la

Clubul sportiv____

Secția____

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului_______

progra m u 1_____________

- lei -

PREȘEDINTE SECȚIE.


Nr.

cri.

Categoriile de cheltuieli pentru acțiunea/ activitatea

Valoarea totală

din care

din fonduri publice

Din venituri proprii

1.

..Promovarea sportului de performanță”:

- actiunea/activitatea

1

Total                          din care:

a) calendar competitional intern:

bl calendar competitional internațional:

 • c) preeătire centralizată/iocuri de verificare:

 • d) preeătire club:

 • e) supliment hrană /zi:

1

1

o

Sportul pentru toți”:

- actiunea/activitatea

i

Total                           din care:

 • a) calendar competitional intern:

 • b) calendar competitional internațional:

 • c) preeătire centralizată/iocuri de verificare: di preeătire club:

e) supliment hrană /zi:

1

L

„întreținerea, funcționarea, dezvoltarea și modernizarea bazei sportive”:

- acțiunea activitatea:

Total                          din care:

a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

0

PREȘEDINTE CLUB,

ANEXA 3

la

Clubul sportiv__________

Secția_____________________________________

Scopul și obiectivele

proiectului_______________

din cadrul programului___

A. Scopul:_______________________

B. Obiective: - obiectivul general:__________________________________________________________

- obiective specifice:____________________________________________________________

Obiective

Campionat

Național

Cupa

României

Campionat Balcanic

Campionat

European

Came x o n a t

Mondial

Olimpiadă

!

i

PREȘEDINTE CLUB,


PREȘEDINTE SECȚIE.

ANEXA 4

la

Contractul de finanțare

Nr. ___din____

Modalități de decontare a sumelor obținute prin Hotărâri ale Consiliului local

în vederea înaintării la plată a documentației, instituția/structura sportivă finanțată este obligată să prezinte:

 • 1. factura instituției(structurii sportive) personalizată către Consiliul local, str. Moților, nr. 1-3, CF 4305857 - Trezoreria, în care se va specifica denumirea acțiunii și numărul HCL-ului.

 • 2. copii după toate facturile fiscale însoțite, obligatoriu, de chitanțe, bonuri emise de furnizori către instituție (structură sportivă) sau ordine de plată. Documentele doveditoare, emise în străinătate, vor fi traduse, iar sumele vor fi convertite în lei la valorile de schimb din perioada pregătirii și desfășurării activității/acțiunii. Traducerea și schimbul valutar vor fi înaintate pe propria răspundere a beneficiarului, cu semnătură și ștampilă;

numai pentru carburanți este valabil bonul fiscal, neînsoțit de factură fiscală;

 • -  copiile documentelor care nu se pot citi vor fi scrise de mână, conform cu originalul, cu semnătură și ștampilă;

 • -  pentru procurarea de materiale sportive, tipărituri, inscripționări, etc. sunt necesare minimum trei oferte;

 • -  la serviciile de cazare și masă, în factura fiscală emisă de furnizor se vor specifica numărul de zile și numărul de persoane care beneficiază de servicii. Se vor respecta haremurile conform HG nr. 484/2003;

 • -  pentru susținătoarele de efort și medicamentase este necesar avizul medicului și se va indica numărul de sportivi și perioada administrării.

 • -  statele de plată pentru premieri vor cuprinde numele și prenumele, funcția, competiția, rezultatul/locul obținut, CNP-ul. valoarea premiului, semnătura - conform HG nr. 484'2003 și vor fi înregistrate în contabilitate. Se va indica competiția la care a participat sportivul, data și localitatea;

 • -  statele de plată pentru indemnizația de efort. în numerar, vor cuprinde numele și prenumele, funcția, luna, CNP-ul. valoarea indemnizației, semnătura - conform HG nr. 484 '2003 și vor fi înregistrate în contabilitate;

 • -  diurna nu se decontează;

este obligatorie depunerea tuturor documentelor doveditoare. însoțite de copie după documentul oficial al programului competițional sau de pregătire, pentru fiecare acțiune/activitate în parte;

 • -  depunerea documentației pentru decontarea cheltuielilor unei activități/acțiuni se face o singură dală.

 • 3. Centralizator, cu privire la cheltuielile efectuate la activitate/acțiune:

 • -  în cazul în care se solicită decontarea sumelor pentru mai multe activități/acțiuni, documentele doveditoare vor fi grupate și ordonate pe fiecare activitate/acțiune în parte;

 • -  centralizatorul va cuprinde: nr.crt., denumirea activității/acțiunii (locul, perioada'data de

desfășurare), denumirea serviciului, factura fiscală nr.________din data de________, valoarea

facturii.