Hotărârea nr. 759/2007

Hotărârea 759/2007 - Alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Directiei pentru Sport a Judetului cluj în vederea acoperirii cheltuielilor privind renovarea si modernizarea unui vestiar de la Sala Sporturilor „Horia Demian”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Direcției pentru Sport a Județului Cluj, în vederea acoperirii cheltuielilor privind renovarea și modernizarea unui vestiar de la Sala Sporturilor „Horea Demian”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Direcției pentru Sport a Județului Cluj, în vederea acoperirii cheltuielilor privind renovarea și modernizarea unui vestiar de la Sala Sporturilor „Horea Demian”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68864 din 22.08.2007 al Direcției comunicare și relații publice privind propunerea de alocare a sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Direcției pentru Sport a Județului Cluj, în vederea acoperirii cheltuielilor privind renovarea și modernizarea unui vestiar de la Sala Sporturilor „Horea Demian”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Direcției pentru Sport a Județului Cluj, în vederea acoperirii cheltuielilor privind renovarea și modernizarea unui vestiar de la Sala Sporturilor „Horea Demian”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și Direcția comunicare și relații publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Horea Ioan Llorea

Nr. 759 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)


'f L)1 Js

Contrasemnează:


Secretarul municipiului jr. Aurora 'femure