Hotărârea nr. 757/2007

Hotărârea 757/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 142/2007 (alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul Clinic de Oncologie” Prof. dr. I. Chiricută” – Sectia Hematologie).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 142/2007

(alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Institutul Clinic de Oncologie” prof dr. I. Chiricuță” - Secția Hematologie)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 142/2007- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 95495 din 12.11.2007 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 142/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Șe modifică articolul 1 din Hotărârea nr. 142/2007 care va avea următorul conținut: “Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru

2 stitutul Clinic de Oncologie “prof dr. I. Chiricuță” pentru reparații curente secții clinice.” Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ing.HoreaJoan Florea

Nr.757 din 25 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)