Hotărârea nr. 756/2007

Hotărârea 756/2007 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 reprezentând acoperirewa cheltuielilor de deplasare la cea de-a VI-a editie a Word Arts Performing & Visual Arts Festival 2007, din localitatea Lahore, Pakistan, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, reprezentând acoperirea cheltuielior de deplasare la cea de-a Vl-a ediție a World Arts Performing & Visual Arts Festival 2007, din localitatea Lahore, Pakistan, sub egida Consiliuluil local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 reprezentând acoperirea cheltuielior de deplasare la cea de-a Vl-a ediție a World Arts Performing & Visual Arts Festival 2007, din localitatea Lahore, Pakistan, sub egida Consiliuluil local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85099 al Direcției comunicare și relații publice din 16.10.2007 prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, reprezentând acoperirea cheltuielior de deplasare la cea de-a Vl-a ediție a World Arts Performing & Visual Arts Festival 2007, din localitatea Lahore, Pakistan, sub egida Consiliuluil local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, reprezentând acoperirea cheltuielior de deplasare la cea de-a Vl-a ediție a World Arts Performing & Visual Arts Festival 2007, din localitatea Lahore, Pakistan, sub egida Consiliuluil local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare și relații publice și Direcția economică.

Nr. 756 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)