Hotărârea nr. 755/2007

Hotărârea 755/2007 - Alocarea sumei de 7.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Universitătii Tehnice pentru organizarea Congresului International Anual „Autovehicul, Mediu si Masina Agricolă”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 7.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Universității Tehnice pentru organizarea Congresului Internațional Anual “Autovehiculul, Mediu și Mașina Agricolă", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Universității Tehnice pentru organizarea Congresului Internațional Anual “Autovehiculul, Mediu și Mașina Agricolă", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 605428 din 21.11.2007 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 7.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Universității Tehnice pentru organizarea Congresului Internațional Anual “Autovehiculul, Mediu și Mașina Agricolă", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al.l și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘT E:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 7.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Universității Tehnice pentru organizarea Congresului Internațional Anual “Autovehiculul, Mediu și Mașina Agricolă", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare și relații publice și Direcția economică.


Nr. 755 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)