Hotărârea nr. 754/2007

Hotărârea 754/2007 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru sărbătorirea Revelionului 2008, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000 lei de Ia bugetul local pe anul 2007 pentru sărbătorirea Revelionului 2008, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru sărbătorirea Revelionului 2008, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 605433 din 21.11.2005 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru sărbătorirea Revelionului 2008, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “d”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru sărbătorirea Revelionului 2008, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția relații comunitare și turism și Direcția economică.Nr. 754 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)