Hotărârea nr. 753/2007

Hotărârea 753/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 684/2005;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O TÂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 684 din 20 septembrie 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 684 din 20 septembrie 2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 601994/413/21.11.2007 al Direcției economice prin care se propune modificarea HCL nr. 684 din 20 septembrie 2005;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 684 din 20 septembrie 2005 care va avea următorul conținut:

” Se aprobă tariful orar de 8,49 lei/agent + TVA pentru activitatea de pază a cimitirelor, tarif practicat de RADP Cluj-Napoca.”

Restul prevederilor hotărârii rămân neschimbate.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Nr. 753 din 27 noiembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)