Hotărârea nr. 752/2007

Hotărârea 752/2007 - Modificarea HCL nr. 22/2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea LICL nr. 22 din 30 ianuarie 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 22 din 30 ianuarie 2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 89471/413/21.11.2007 al Direcției economice prin care se propune modificarea HCL nr. 22 din 30 ianuarie 2007;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 22 din 30 ianuarie 2007 care va avea următorul conținut:

Art. 1 ”Se modifică art. 7 al regulamentului aprobat prin HCL 670/2006 astfel: Art.7 Se aprobă, începând cu 01.12.2007 următoarele taxe pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar în situațiile prevăzute în regulament astfel: 260,50 lei tară TVA pentru ridicarea și transportul autovehiculului, 33.62 lei tară TVA pentru activitatea de depozitare și staționare și 219 lei tară TVA în cazul în care contravenientul dorește achitarea taxei pe loc.”

Restul prevederilor hotărârii rămân neschimbate.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Poliția Rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Cluj. Direcția poliția comunitară. Direcția tehnică, Direcția economică și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 752 din 27 noiembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)