Hotărârea nr. 751/2007

Hotărârea 751/2007 - Modificarea HCL nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszăpezire pentru SC. Rosal Grup SRL si SC. Bratner Servicii Ecologice SA).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL 747/2006

(aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84543 /41 din 21.11.2007 al Direcției economice prin care se propune modificarea HCL 747/2007;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 2 al HCL 747/2006 care va avea următorul conținut: ”Se aprobă, începând cu 01.12.2007, tarifele pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Tehnică, SC ROSAL GRUP SRL și SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA .


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Horea Ioan Florea

Nr. 751 din 27 noiembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa nr. 1 la HCL 751/2007


CLUJ-NAPOCA

Prețuri pentru SC ROS AL GRUP SRL SA începând cu 01.12.2007

Nr. crt

Denumirea prestațiilor executate

UM

PU actual fără TVA

Tarif aprobat

0

1

2

3

6

1

Măturat aspirat mecanizat/mp

1000 mp

9,09

9,66

2

întreținere străzi/mp

1000 mp

2,91

3,09

3

Măturat manual carosabil ziua/mp

1000 mp

8,91

9,47

4

Măturat manual carosabil

noaptea/mp

1000 mp

9,72

10,33

5

Măturat manual trotuare ziua/mp

1000 mp

8,91

9,47

6

Măturat manual trotuare noaptea/mp

1000 mp

9,72

10,33

7

Spălat din furtun/mp

1000 mp

5,66

6,02

8

încărcat/transportat reziduuri stradale/mc

mc

31,93

33,96

9

Curățat manual rigole/ml

1000 ml

80,83

85,97

10

Stropit din paleți/mp

1000 mp

4,38

4,66

11

Depozitat deșeuri stradale la depozite autorizate/t

t

0,01

0,01

12

Transportat deșeuri clandestine

mc

18,90

20,10

13

Curățat manual zăpada și gheața/mp

1000 mp

126,91

134,98

14

Curățat. încărcat, depozitat mecanic zăpada/mc

mc

5,50

5,85

15

Acțiune de pluguit/mp

1000 mp

6,73

7,16

16

Acțiune de combatere polei/mp

1000 mp

14,70

15,63

17

Curățare de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere

buc

0.04

0,04

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa nr. 2 la HCL 751/2007


CLUJ-NAPOCA

Prețuri pentru SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA începând cu 01.12.2007

Nr. crt

Denumirea prestațiilor executate

UM

PU actual fără TVA

Tarif aprobat

0

1

2

3

6

1

Măturat mecanizat

1000 mp

6,28

6,68

2

Măturat manual ziua

1000 mp

5,73

6,09

3

Măturat manual noaptea

1000 mp

6,18

6,57

4

Curățat rigole

1000 ml

96,56

102,70

5

Transport reziduuri stradale

mc

23,97

25,49

6

întreținere

1000 mp

5,58

5,93

7

Transport deșeuri clandestine

mc

8,85

9,41

8

Stropit

1000 mp

2,33

2,48

9

Spălat

1000 mp

14,99

15,94

10

Depozitarea deșeurilor stradale la depozite autorizate

tone

5,37

5,71

1

Curățarea manuală a zăpezii și a gheții

1000 mp

98,28

104,53

2

Curățat, încăcat mecanizat

mc

19,91

21,17

3

Pluguit

1000 mp

15,64

16,63

4

Combatere polei

1000 mp

10,67

11,34

5

Curățare de zăpadă - gheață a gurilor de scurgere

buc

0

0