Hotărârea nr. 750/2007

Hotărârea 750/2007 - Schimbarea statutului juridic din „Locuinta de serviciu” în locuintă conform Legii nr. 114/1996 republicată pentru ap. 57, situat în str. teleorman nr. 6.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

H O T Ă RARE

privind schimbarea statutului juridic din “locuință de serviciu” în locuință conform Legii nr. 114/1996 republicată pentru ap. 57. situat în str. Teleorman nr.6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind privind schimbarea statutului juridic din “locuință de serviciu” în locuință conform Legii nr. 114/1996 republicată pentru ap.57 situat în str.Teleorman nr.6 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gvula;

Analizând Referatul nr. 2217 din 05.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune schimbarea statutului juridic din "locuință de serviciu” în locuință conform Legii nr. 114/1996 republicată, pentru ap.57 situat în str. Teleorman nr. 6. titular de contract dl. BĂRĂIAN GHEORGHE:

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c" art.39 al. 1 și 45 din Legea nr. 21 5/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă schimbarea statutului juridic din "locuință de serviciu" în locuință conform Legii nr.l 14/1996 republicată pentru ap. 57 situat în str. Teleorman nr. 6 . pentru dl. BĂRĂIAN GHEORGHE.

Art.2 Termenul de închiriere este de la data adoptării hotărârii până la data de 08.04.2009.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Secretarul mUr

“7*


inicipiului, irmure


Nr. 750 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)