Hotărârea nr. 749/2007

Hotărârea 749/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere cu doi ani.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere cu doi ani

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia loan Horea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1567 din 09.11.2007 al Direcției patrimoniului municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor I și II;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata închirierii este de doi ani, ori până la soluționarea revendicării sau până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniului municipiului și evidența Proprietății și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Horea loan Florea


Nr. 749 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția fondului imobiliar de stat

Anexa 1 la Hotărârea nr.749/27 noiembrie 2007

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII

CONTRACTULUI

TERMEN

DATA AVIZ COMISIE |

MIXTA

1.

S.C. Mura Compexit

S.R.L.

str.Dorobanților nr.27

17.06.2007

2 ani

24.10.2007

2.

Partidul Romania Mare

str. V. Goldis nr. 2

25.10.2007

2 ani

24.10.2007

3.

S.C. Super Favorit S.R.L.

str. S. Brassai nr.3

08.08.2007

2 ani

24.10.2007

4.

Mante loan

str.A. Murcsanu nr.33 B

27.06.2007

2 ani

24.10.2007

5.

RATUC

P-ța Ștefan cel Marc

nr.17

11.07.2007

2 ani

24.10.2007

6.

S.C. Apicola S.R.L.

P-ta A. lancu nr. 13

10.07.2005

2 ani

24.10.2007

7.

Traila Adriana

str.I. Maniu nr. 11

20.10.2007

2 ani

24.10.2007

8.

S.C. Ardelean Import Export S.R.L.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.7

12.06.2007

2 ani

24.10.2007

DIRECTOR

STEFAN1A FERENCZ

ANI EL CIMPEANNR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

CHIRIE CONFORM

HCL 672/2004

TERMEN

SUPRAFAȚA

1.

S.C. MuraCompexit

S.R.L.

str.Dorobantilor nr.27

1.392,74

2 ani

72,99

2.

Partidul Romania Mare

str. V. Goldis nr. 2

15,97

2 ani

63,88

3.

S.C. Super Favorit S.R.L.

str. S. Brassai nr.3

1.342

2 ani

158,40

4.

Mante loan

str.A. Muresanu nr.32 B

523,43

2 ani

116,40

5.

RATUC

P-ța Ștefan cel Marc

nr. 17

89,06

2 ani

20,72

6.

S.C. Apicola S.R.L.

P-ta A. lancu nr. 13

810,05

2 ani

54,70

7.

Traila Adriana

str.l. Maniu nr. 1 1

222,16

2 ani

21,68

8.

S.C. Ardelean Import Export S.R.L.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.7

745,4

2 ani

41

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Disecția fondului imobiliar dc stat


Anexa II la Hotărârea nr.749/27 noiembrie 2007


DIRECTOR.

STEFANIA FERENCZ

SEF BIROU

DANIEL CIMPEAN