Hotărârea nr. 748/2007

Hotărârea 748/2007 - Scoaterea de pe lista spatiilor care fac obiectul Legii nr. 550/2002 a spatiului situat în str. Decebal nr. 33-35 si atribuirea acestuia, prin închiriere, Clubului Sportiv Vointa.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind scoaterea de pe lista spațiilor care fac obiectul Legii nr.550/2002 a spațiului situat în str. Decebal nr.33-35 și atribuirea acestuia, prin închiriere. Clubului Sportiv Voința.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr.33-35 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Florea Dimitriu. Palfi Carol. Vasile Florin Stamatian. Mircea Cosmin Petric. Horea loan Florea;

Analizând Referatul nr. 1443 din 16 octombrie 2007 al Direcției patrimoniului municipiului și evidența proprietății prin care se propune scoaterea din lista spațiilor care fac obiectul Legii nr.550/2002, a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr.33-35 și atribuirea acestuia Clubului Sportiv Voința;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36.39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scoaterea de pe lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care fac obiectul Legii nr.550/2002, a spațiului cuprins în anexa la Hotărârea nr.694/2004 . situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr.33-35 (poziția 309).

Art,2 - Se atribuie prin închiriere pe o perioadă de cinci ani. spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Decebal nr. 33-35. compus din șase încăperi cu o suprafața de 183.86 mp., Clubului Sportiv Voința cu destinația de sediu.

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.748 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptata cu 24 voturi)