Hotărârea nr. 747/2007

Hotărârea 747/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 162 din 26.10.2000, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea contractului de asociere nr. 162 din 26.10.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 162 din 26.10.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr. 25. deținut de SC MOBYNICO PRODCOM SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian. Mircea Cosmin Petric. Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1560 din 07.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr 162 din 26.10.2000. deținut de SC MOBYNICO PRODCOM SRL. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr. 25. în suprafață de 240.86 mp., din care cota Statului Român este de 43%;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 162 din 26.10.2000, deținut de SC MOBYNICO PRODCOM SRL. privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr. 25. în suprafață de 240.86 mp., din care cota Statului Român este de 43%, cu o cotă de asociere de 900 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de atelier de producție.

Art.2 - Termenul asocierii este până la vânzarea spațiului în baza Legii nr.550/2002. dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 747 din 27 noiembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)