Hotărârea nr. 746/2007

Hotărârea 746/2007 - Transcrierea contractului de asociere nr. 293/2004, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 3, detinut de Mălai Marie-Helene

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transcrierea contractului de asociere nr. 293 din 13.03.2004. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 3. deținut de Malai Mărie - Helene

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea contractului de asociere nr. 293 din 13.05.2004, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 3, deținut de Mălai Mărie - Helene - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian. Mircea Cosmin Petric. Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol:

Analizând Referatul nr. 563 din 08.11.2007 al Direcției patrimoniului si evidența proprietății fondului imobiliar de stat prin care se propune transcrierea contractului de asociere nr. 293 din 13.05.2004. de pe Mălai Mărie - Helene. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr.3. în suprafață de 32.23 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘT E:

Art.l - Se aprobă transcrierea contractului de asociere nr. 293 din 13.05.2004. de pe Mălai Mărie - Helene. pe S.C. AGENȚIA HELENE S.R.L.. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, în suprafață de 32.23 mp., având destinația de birou de traduceri.

Art.2 - Termenul închirierii este până la data de 28.04.2009.

Art.3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniului municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.746 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, rmure