Hotărârea nr. 745/2007

Hotărârea 745/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350'2001. modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 96574/43/21.11.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

80404/9349/25.10.2007- MUNTEANU MIRCEA

Amplasare casă de vacanță, str. D.D. Roșea fn

86477/9360/25.10.2007- PASZKANY ARPAD

Construrie garaje pentru 3 autoturisme, str. Ceahlău nr. 60 83761/9362/25.10.2007- PORUMB MIHA1

Amplasare casă de locuit, str.Câmpului fn

76993/9366/25.10.2007- ANDREICA VIOLETA

Modernizare și etajare locuință, str.Patriciu Barbu nr. 6A 73641'9367/1 1.10.2007- SC PRITAX IN VEST SRL

Modernizare stație multifuncțională de transport în comun

Str.Primăverii fn

86434/9380/8.11.2007 - LAZSLO ETELK.A

Extindere și mansardare locuință, str.Bulgarilor nr. 13

5387'9381 /8.11.2007 - CONSILIUL LOCAL

Amenajare și reamenjarare parcări ecologice. Cartierul Mănăștur

90864'9382'8.11.2007 - SC HOLD COMERȚ SRL

Acoperire terasă și extindere piscină la complex hotelier

Str. T. Moșoiu nr. 10-12

78212/9383/8.11.2007 - BILC CONSTANTIN

Modernizare subsol extins pentru garaj, str. București nr. 74

9384/8.11.2007-CONSILIUL LOCAL

Dezmembrare teren în documentații PUZ și PUD pentru drum 93283/9386/8.11.2007- STANCA CRĂCIUN

Modificare indici ocupare teren cu încadrare în PUZ aprobat cu HCL nr. 437/2004, Calea Turzii nr. 160

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Președinte de ședință

Ing. Horea Ioan FJorea


Contrasemnează: munrejpiului

r. Aurora/Țăfmure 7/7

Nr. 745 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)