Hotărârea nr. 744/2007

Hotărârea 744/2007 - Aprobarea P.U.D. imobil de locuinte D+P+E+E retras, str. Iuliu Merca f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuințe D+P+E+E retras str. Iuliu Merca f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de locuințe D+P+E+E retras - str. Iuliu Merca f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76482 din 21.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de locuințe D+P+E+E retras - str. Iuliu Merca f.n., beneficiar; Drăghicescu loan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 76482/9348 din 25.10.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor ari. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de locuințe D+P+E+E retras - str. Iuliu

Merca f.n., beneficiar: Drăghicescu loan prin care se reglementază amplasarea construcției în retragere la min. 10,0 m. față de traseul regularizat al străzii, la ntin. 3,95 m. de la limita vestică, la 5,40 de cea estică și la 4.15 m. față de limita nordică a lotului, parcarea în subsolul construcției.

Se propun POT=30.44%% și CUT= 0,9. U.T.R.=L3c (POT max.=35% și CUT max.=0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 76482/9348 din

25.10.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 744 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)