Hotărârea nr. 743/2007

Hotărârea 743/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil cu functiuni mixte, spatii comerciale, birouri si locuinte 2S+P+4E+etajele 5-8 retrase succesiv, str. Miko Imre f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NA P O CA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil cu funcțiuni mixte, spații comerciale, birouri și locuințe

2S+P+4E+Etajele 5-8 retrase succesiv, str. Miko lmre fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil cu funcțiuni


lmre fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 602453/ 43/21.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiuni mixte, spații comerciale, birouri și locuințe, 2S+P+4E+Etajele 5-8 retrase succesiv, str. Miko lmre fn, beneficiară SC LUC 1NVEST SRL.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.81847/ 9361/25.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiuni mixte, spații comerciale, birouri și locuințe, 2S+P-4E-Etajele 5-8 retrase succesiv, str. Miko lmre fn. beneficiară SC LUC INVEST SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, parcarea' gararea auto, ocuparea terenului POT= 36,74%, CUT= 3.0ADC mp teren (conform PUZ- Zona Calea Turzii vest nr. 160 A, UTR= Z3. POTmax= 40%. CUT max= 3,0 ADC mp teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 81847/9361/25.10.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 743 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)