Hotărârea nr. 742/2007

Hotărârea 742/2007 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru Centru multifunctional, str. Frunzisului f.n.

CONSILII L LOCAL AL MUNICIPIULUI C1 UJ - NA POC A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu

pentru Centru multifuncțional, str. Frunzișului fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. - pentru Centru multifuncțional, str. Frunzișului fn - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 6002234 43/21.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru Centru multifuncțional, str. Frunzișului fn. beneficiară: SC GAMLA ROSE SRL.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 72463/9343/17.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru Centru multifuncțional, str. Frunzișului fn. beneficiară: SC GAMLA ROSE SRL, și regulamentul aferent P.U.Z.. privind încadrarea funcțională, circulațiile, accesele, echiparea edilitară, tipul de parcelare, amplasarea construcțiilor pe parcele, regimul de înălțime P- 3-4E și P+2E. P+12E+R, regimul de construire, indicii de ocupare teren pe fiecare zonă funcțională , POT max= 28% și CUT max= 3 ADC/’mp teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 72463/9343/17.10.2007.

Art.l. - Beneficiarul va proiecta și executa pe cheltuiala proprie prelungirea acceselor auto aferente imobilelor F și G, până la limita sudică a proprietății, respectiv zonei studiate, pentru a asigura astfel două accese stradale, suplimentare în perspectiva noilor dezvoltări în zonă.

Art.3. - Autorizațiile de construire se vor elibera după realizarea infrastructurii prevăzute in P.U.Z. și P.U.D.

Art.4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


£ I Contrasemnează: Secretarul i ticipiului, r. Au Țărmure


Nr. 742 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)