Hotărârea nr. 741/2007

Hotărârea 741/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil pentru comet, birouri si depozit P+E, str. Traian Vuia nr. 97.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ•N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil pentru comerț, birouri și depozit P+E str. Traian Vuia nr. 97

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil pentru comerț, birouri și depozit P+E, str. Traian Vuia nr. 97 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 602433/ 43/21.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil pentru comerț, birouri și depozit P+E, str. Traian Vuia nr. 97, beneficiară SC IMPERCOMP SRL.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 91718/9394/08.11.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu imobil pentru comerț, birouri și depozit P+E, str. Traian Vuia nr. 97, beneficiară SC IMPERCOMP SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 50%, CUT= 1.5 ADC/ ntp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 91718/9394/08.11.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 741 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)