Hotărârea nr. 740/2007

Hotărârea 740/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru ansamblu rezidential – parter si de servicii si alimentatie publică, S+P+2E+etaj retras, str. Eremia Grigorescu nr. 32.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial - parter și de servicii și alimentație publică, S+P+2E+etaj retras str. Eremia Grigorescu nr. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru ansamblu rezidențial - parter și de servicii și alimentație, S+P+2E+etaj retras, str. Eremia Griogorescu nr. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.603267/43/21.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezindențial-parter și de senicii și alimentație publică, S+P+2E+etaj retras, str. Eremia Grigorescu nr. 32, beneficiară Rus Adriana Diana ;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 82057/9379/25.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350 '2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezindețial parter și de servicii alimentație publică, S+P+2E+etaj retras, str. Eremia Grigorescu nr. 32, beneficiară Rus Adriana Diana. prin care se stabilește încadrarea funcțională UTR = CM3. UTR=L3a. reglementările privind, regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POTmax. = 80%, CUT max = 2,2 ADC/mp. teren pentru servicii și alimentație publică și POTmax. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren pentru locuințe, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 82057/9379/25.10.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 740 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Președinte de ședință,

Ing. Horea LoajfFlorea

Contrasemnează:


icipiului, ărmure