Hotărârea nr. 739/2007

Hotărârea 739/2007 - Aprobarea P.U.D. ansamblu de locuinte si spatiu comercial str. G.V. Bibescu – str. Vasile Stoica.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuințe și spațiu comercial str. G.V. Bibescu - str. Vasile Stoica

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuințe și spațiu comercial - str. G.V. Bibescu - str. Vasile Stoica - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82058 din 21.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuințe și spațiu comercial - str. G.V. Bibescu-str. Vasile Stoica, beneficiară: S.C. Imolux S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 82058/9345 din 25.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor ari. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuințe și spațiu comercial -

str. G.V. Bibescu - str. Vasile Stoica, beneficiară: S.C. Imolux S.R.L. prin care se reglementază amplasarea construcției înretragere față de traseul regularizat al celor două străzi, la min. 5,0 m. și min. 4,0 m. de la limita estică și cea vestică a lotului, parcarea în subsolul construcțiilor și la sol în lungul str. G.V. Bibescu. Se propun POT=30.62%% și CUT= 0.9. U.T.R.=L3c (POT max.=35% și CUT max.=0.9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 82058/9345 din 25.10.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 739 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)