Hotărârea nr. 738/2007

Hotărârea 738/2007 - Aprobarea P.U.D. Complex comercial si birouri S+P+4E+Etaj retras – Calea Floresti nr. 157-159.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

complex comercial și birouri S+P+4E+Etaj retras - Calea Florești nr. 157-159

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - complex comercial și birouri S+P+4E+Etaj retras - Calea Florești nr. 157-15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77967 din 21.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - complex comercial și birouri S+P+4E+Etaj retras - Calea Florești nr. 157-15, beneficiară: S.C. Practic Invest S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 77967/9346 din 25.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215'' 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - complex comercial și birouri S+P-4E+Etaj retars - Calea Florești nr. 157-159, beneficiară; S.C. Practic Invest S.R.L. prin care se reglementează amplasarea construcției în mijlocul parcelei, respectând distanța H comișă/2 până la limitele parcelei iar accesul din str. Colinei, parcarea în subsolul construcției pentru 85 mașini și la sol pentru 53 mașini. Se propun POT = 36,68% și CUT = 1.25 U.T.R. =CM3 (POTmax.=45% și CUT max.=l,8).

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărrii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 738 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)