Hotărârea nr. 737/2007

Hotărârea 737/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două constructii de locuinte, D+P+2E, str. Oltului nr. 1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două construcții de locuințe, D+P+2E str. Oltului nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două construcții de locuințe D+P+2E, str. Oltului nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1379/ 43/8.Oi.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două construcții de locuințe, D+P+2E, str. Oltului nr.l, beneficiar Olar Mircea Marcel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66289/7331/28.09.2006. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificătă;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două construcții de locuințe D+P+2E, str. Oltului nr. 1, beneficiar Olar Mircea Marcel, prin care se reglementează construirea, amplasarea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului pentru UTR = L4a - POT = 31% și CUT = 0.9 AC/mp. teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 66289/7331/28.09.2006.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 737 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)