Hotărârea nr. 736/2007

Hotărârea 736/2007 - Aprobarea P.U.D. construire locuinte familiale D+P+E B-dul. Muncii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuințe familiale D+P+E b-dul Muncii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire

locuințe familiale D+P+E - b-dul Muncii f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 88568 din 05.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuințe familiale D+P+E - b-dul Muncii f.n., beneficiari:

Mitre Viorel și asociații:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 53357/8977 din 05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuințe familiale D+P+E - b-dul Muncii f.n., beneficiari: Mitre Viorel și asociații prin care se reglementază amplasarea construcțiilor retrase cu 4.0 m. de la drum, la 2,0 și 3,0 m. față de limitele laterale și 5,0 m. de la limita posterioară. Prin sistematizarea verticală va rezolva evacuarea apelor pluviale și se vor propune plantații de stabilizare a versantului. Se asigură parcarea pe fiecare parcelă.

Se propun POT=35,0 % și CUT= 0.6. U.T.R,=L3 cf. P.U.Z..

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 53357/8977 din 05.07.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 736 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. Ing. Horea Ioap, Florea


ărmure