Hotărârea nr. 735/2007

Hotărârea 735/2007 - Aprobarea P.U.D. construire imobil biroruri P+2E si depozit P, str. Orăstie nr. 25.

Consiliu] local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil birouri P+2E și depozit P str. Orăștiei nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil birouri P+2E și depozit P - str. Orăștiei nr. 25 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 90966 din 05.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil birouri P+2E și depozit P - str. Orăștiei nr. 25, beneficiară: S.C. Monst S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 62401/9109 din 12.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil birouri P+2E și depozit P -

str. Orăștiei nr. 25, beneficiară: S.C. Monst S.R.L. prin care se reglementază amplasarea construcției retrasă cu 4.0 m. de la stradă, la 2,0 față de limita laterală est, la 3,0 m. față de limita laterală vest și la 5,0 m. de la limita posterioare. Se asigură parcarea pe parcelă pentru 10 mașini. Se propun POT=35,0 % și CUT= 0,8. U.T.R.=L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 62401/9109 din 12.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 735 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

■^^x^REȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,