Hotărârea nr. 734/2007

Hotărârea 734/2007 - Aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuinte D+P+E+M str. Vântului – str. Vânătorului.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de locuințe D+P+E+M str. Vântului - str. Vânătorului

Consiliul loca! al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe, str. Vântului - str. Vânătorului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 604732 din 20.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe, str. Vântului - str. Vânătorului, beneficiară; S.C. Stone Studio S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54237/9352 din 25.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe, str. Vântului — str. Vânătorului, beneficiară; S.C. Stone Studio S.R.L. prin care se reglementază amplasarea a șase corpuri de construcții înșiruite și două cuplate, cu înălțime D+P+E+M cu acces din străzile Vântului și Vânătorului. Amplasarea pe teren se face cu retragere de 5,0 m. de la frontul ambelor străzi, la min. 2.8 m. față de limita est și min. 6,0 m. față de limita vest. Gararea auto se rezolvă la demisol (15 locuri) și la sol (3 locuri). U.T.R.=L3a. POT max. =35% și CUT max. = 0.9.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54237/9352 din 25.10.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,

Ing. HoreaLtan Florea


Nr. 734 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)