Hotărârea nr. 732/2007

Hotărârea 732/2007 - Aprobarea P.U.D. construire trei locuinte tip vilă urbană D+P+E+M, str. C. A. Rosetti nr. 19.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire trei locuințe tip vilă urbană D+P+E+M str. C.A. Rosetti nr. 19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe tip vilă urbană D+P+E+M - str. C.A Rosetti nr. 19 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 92766 din 08.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe tip vilă urbană D+P+E+M - str. C.A Rosetti nr. 19, beneficiar:S.C. Tubman Co S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59722/9102 din 12.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.’‘c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe tip vilă urbană D+P+E+M — str. C.A Rosetti nr. 19, beneficiar:S.C. Tubman Co S.R.L prin care se reglementază amplasarea construcțiilor retrase cu min. 5.0 m. de la stradă și de la toate limitele parcelei. Fiecare din cele 3 corpuri va avea câte 3 apartamente. Se vor construi garaje în demisol (4 garaje în fiecare clădire) și 3 locuri de parcare la sol pentru vizitatori.

Se propun POT=35.0 % și CL’T= 0.9. U.T.R.=L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59722/9102 din 12.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.


m/nicipiului.

Jr. Aurqra Țărmure


Nr. 732 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)