Hotărârea nr. 731/2007

Hotărârea 731/2007 - Aprobarea P.U.D. mansardare bloc de locuinte si amenajare parcări, str. Anina nr. 15, bloc AA.11.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu mansardare bloc de locuințe și amenajare parcări str. Anina nr. 15, bloc AA.ll

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - mansardare

bloc de locuințe și amenajare parcări - str. Anina nr. 15, bloc AA.ll


Analizând Referatul nr. 92730 din 07.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planul Urbanistic de Detaliu - mansardare bloc de locuințe și amenajare parcări - str. Anina nr. 15, bloc AA.ll, beneficiară: S.C. Mini Zoo Serv S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 72003/9323 din 11.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației p’jblice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - mansardare bloc de locuințe și amenajare parcări - str. Anina nr. 15, bloc AA.ll, beneficiară: S.C. Mini Zoo Serv S.R.L. prin care se propune amenajarea parcării existente pentru a o extinde de la 8 la 14 locuri. Mansardarea blocului se va face cu respectarea H.C.L. nr. 695/2005, a normelor tehnice, juridice și sanitare în vigoare Se menține POT existent. U.T.R.=L5a (POT=20% și CUT=1).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 72003/9323 din 11.10.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ing. Horea Laafi Florea


ărmure


Nr. 731 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)