Hotărârea nr. 730/2007

Hotărârea 730/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. construire imobile de birouri, servicii si apartamente, str. Dunării nr. 18-18A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu construire imobile de birouri, servicii și apartamente

str. Dunării nr. 18-18.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobile de birouri, servicii și apartamente - str. Dunării nr. 18-18.A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 91036 din 07.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu construire imobile de birouri, servicii și apartamente - str. Dunării nr. 18-18.A, beneficiară; S.C. Jo Global S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63247/9049 din 22.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Planului Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobile

de birouri, servicii și apartamente - str. Dunării nr. 18-18.A, beneficiară: S.C. Jo Global S.R.L.

Prin P.U.Z. se stabilește încadrarea funcțională;

  • •  UTR CM1 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire contnuu sau discontinuu, cu înălțimi maxime P-10E. cu indici de ocupare teren POT=45% și CUT=1,8 ADC/mp. teren.

  • •  UTR Via - parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scuaruri în ansambluri rezidențiale și fâșii plantate publice.

Prin P.U.D. se detaliază amplasarea clădirilor de servicii, locuințe, comerț cu fronturi continue și discontinue, cu regim de înălțime S-P-2E la S+P+5E, cu retrageri in funcție de distanța până la limitele proprietății, cu asigurarea distanței până la limita parcelei H/2 din înălțimea la cornișă. Gararea se rezolvă în subsolul construcțiilor.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63247/9049 din 22.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 730 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)