Hotărârea nr. 729/2007

Hotărârea 729/2007 - Aprobarea P.U.D. construire hotel si restaurant, str. General Traian Mosoiu nr. 51.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hotel și restaurant str. General Traian Moșoiu nr. 51

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire hotel

și restaurant, str. General Traian Moșoiu nr. 51 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 91324 din 14.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - construire hotel și restaurant, str. Generai Traian Moșoiu nr. 51.

beneficiar: Morar Teodor;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64517/9077 din 22.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Eegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire hotel și restaurant, str. General

Traian Moșoiu nr. 51. beneficiar: Morar Teodor prin care se reglementază amplasarea a două construcții, una la frontul străzii cu funcțiunea de restaurant, cu înălțime S+P+M, iar cealaltă, cu funcțiunea de hotel, retrasă în curte, cu înălțime S+P+3E+E retras. Restaurantul se amplasează aliniat la frontul străzii și cuplat cu construcția de la nr. 53 iar hotelul se retrage min. 5.0 m. de la limitele laterale și 7,0 m. de la limita posterioară. Parcarea auto se realizează în garaj, la parter pentru 5 mașini și la sol. în incintă pentru 14 mașini.

Se propun POT=35,77 % și CUT= 1.24.

U.T.R.=L3a (POT max. =35% și CUT max. = 0.9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64517/9077 din 22.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 729 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)