Hotărârea nr. 728/2007

Hotărârea 728/2007 - Aprobarea P.U.D. construire clădire birouri si spatii comerciale S+P+4E+E retras, S+P+4E, D+P+3E, str. Mărăsesti nr. 77.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire clădire birouri și spații comerciale S+P+4E+E retras, S+P+4E, D+P+3E, str.

Mărășești nr. 77

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire clădire birouri și spații comerciale S+P+4E+E retras, S+P+4E, D+P+3E - str. Mărășești nr. 77 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 91322 din 06.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire birouri și spații comerciale S+P+4E+E retras, S+P+4E, D+P+3E - str. Mărășești nr. 77, beneficiară: S.C. Nisco Invest S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 50922/9115 din 13.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire birouri și spații comerciale S+P+4E+E retras, S+P+4E, D+P+3E - str. Mărășești nr. 77, beneficiară: S.C. Nisco Invest S.R.L. prin care se reglementază amplasarea construcției la intersecția dinspre cele 2 străzi, pe aliniament, cu parterul parțial retras. în incintă se amenajează o parcare cu acces dinspre str Mărășești iar în subsol se va construi un garaj cu acces din str. General Bem. Se vor construi garaje în demisol pentru toate apartamentele propuse. Se propun POT=50.4% și CUT=2,38. U.T.R.=CA1 (POT=80% și CUT=2,4).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 50922/9115 din 13.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 728 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,TRASEMNEAZĂ: