Hotărârea nr. 727/2007

Hotărârea 727/2007 - Aprobarea P.U.D. construire locuintă familială D+P+E – str. Câmpului nr. 282 B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială D+P+E-str. Câmpului nr. 282.B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire locuință familială D+P+E -str. Câmpului nr. 282.B - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 85765 din 01.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială D+P+E - str. Câmpului nr. 282.B, beneficiară: Iuga Flavia;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22568/8890 din 05.07.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.’’c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială D+P+E - str.

Câmpului nr. 282.B, beneficiară: luga Flavia prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a locuinței retrasă cu 3,0 m. de la drum. 2,0 m. de la limita laterală sud-vest. 1 m. de la limita laterală nord-est și 2,0 m. de la limita posterioră (nord-vest). Parcarea se rezolvă în incintă, la sol. Se propun POT=35.0 % și CUT= 0.9. U.T.R.=L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 22568/8890 din 05.07.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 727 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)