Hotărârea nr. 726/2007

Hotărârea 726/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. construire ansamblu de locuinte zona Colina-Dealul Gol.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de locuințe zona Colina-Dealul Gol

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe - zona Colina-Dealul Gol - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 91000 din 06.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe - zona Colina-Dealul Gol, beneficiară: S.C. Dora Mall S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64406/9079 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Planului Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - construire

ansamblu de locuințe - zona Colina-Dealul Gol, beneficiară: S.C. Dora Mall S.R.L.

Prin P.U.Z. se stabilește încadrarea funcțională UTR L3c - locuințe individuale și colective mici cu înălțimi maxime P- 2E, cu indici de ocupare teren POT=35% și CUT=0.9 ADC/mp. teren.

Prin P.U.D. se detaliază amplasarea pe parcelă a 8 corpuri de clădire, cu regim de înălțime S+P+2E, fiecare cu 6 apartamente și garaje ia subsol, cu asigurarea distanței până la limita parcelei H/2 din înălțimea la cornișă (5.0 m. de la limita de la stradă și limita posterioară și 4,5 m. de la limitele laterale). între clădiri se păstrază o distanță de 11,0 m. între fațadele lungi și min. 7,0 m. între fațadele laterale care nu au ferestre ale camerelor de locuit. Se va amenaja incinta cu alei, locuri de parcare, locuri de joacă, punct gospodăresc și spații verzi. Se propun POT=35,0 % și CUT= 0,9. U.T.R.=L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64406/9079 din 30.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană. fĂ.

Nr. 726 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)