Hotărârea nr. 725/2007

Hotărârea 725/2007 - Aprobarea P.U.D. construire locuintă familială D+P+M – Dincolo de Becas f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială D+P+M - Dincolo de Becaș f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire locuință familială D+P+M - Dincolo de Becaș f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87928 din 01.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială D+P+M - Dincolo de Becaș f.n., beneficiari: Brudașcă Sabin Ioan și Brudașcă Eileen Sava;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 51427/9176 din 10.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+M -str. Mihai Românul f.n., beneficiari: Brudașcă Sabin loan și Brudașcă Eileen Sava prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrasă cu 5.0 m. de la aliniamentul propus, 3.0 m. de la limita laterală vest și 5.3 m. de la limita posterioară. Se asigură parcare în incintă pentru 2 mașini.

Se propun POT=16,6 % și CUT= 0.5. U.T.R.=L3c (POT max. =35% și CUT max.=0.9). Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 51427/9176 din 10.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.


Nr. 725 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)