Hotărârea nr. 724/2007

Hotărârea 724/2007 - Aprobarea P.U.D. construire două locuinte colective cu 3 apartamente D+P+2E, str. Cîmpului – la Fundătură.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două locuințe colective cu 3 apartamente D+P+2E str. Câmpului - la Fundătură

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire două locuințe colective cu 3 apartamente D+P+2E - str. Câmpului - la Fundătură -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 90430 din 06.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe colective cu 3 apartamente D-rP+2E - str. Câmpului - la Fundătură, beneficiar: Covaciu loan Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 62815/9294 din 04.10.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe colective cu 3 apartamente D+P+2E - str. Câmpului - la Fundătură, beneficiar: Covaciu loan Mihai prin care se reglementază amplasarea construcțiilor retrase cu 5,0 m. de la stradă și de la toate limitele parcelei. Accesul se face dinspre str. Câmpului pe un drum carosabil propus de 7,0 m. Se vor construi garaje în demisol (3+3 locuri).

Se propun POT=35,0 % și CUT= 0,9. U.T.R.=L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

62815/9294 din 04.10.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.

Nr. 724 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ing. Honea loa