Hotărârea nr. 723/2007

Hotărârea 723/2007 - Aprobarea P.U.D. construire două locuinte familiale cuplate P+E+M – str. Câmpului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două locuințe familiale cuplate P+E+M - str. Câmpului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire două locuințe familiale cuplate P+E+M - str. Câmpului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87929 din 01.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe familiale cuplate P+E+M - str. Câmpului f.n., beneficiar: Rus Ruben Remus;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15262/8447 din 27.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 Iit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Sc aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe familiale cuplate

P+E+M - str. Câmpului f.n., beneficiar: Rus Ruben Remus prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrasă cu 5.0 m. de la aliniamentul propus ia str.

Câmpului și drumul lateral, min. 3.0 m. de la limita laterală nord-est și min. 5,0 m. de la limita posterioară. Se asigură parcare în incintă pentru 4 mașini.

Se propun POT=28.0 % și CUT= 0.82.

U.T.R.=L3c (POT max. =35% și CUT max.=0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 15262/8447 din 27.03.2007.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 723 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)