Hotărârea nr. 722/2007

Hotărârea 722/2007 - Aprobarea P.U.D. construire locuintă unifamilială Sp+P+E – str. Mihai Românul f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială Sp+P+E-str. Mihai Românul f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială Sp+P+E -str. Mihai Românul f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86698 din 01.11.2007 ai Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială Sp+P+E - str. Mihai Românul f.n., beneficiar: Călugăr Horațiu Lucian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 44930/9037 din 15.08.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială Sp+P+E -

str. Mihai Românul f.n., beneficiar: Călugăr Horațiu Lucian prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrasă cu 5,0 m. de la aliniament, 3.0 m. de la limitele laterale și 9,0 m. de la limita posterioară. Se asigură parcare în incintă, în partea dinspre stradă a incintei. Se propun POT=29.22 % și CUT= 0.6.

U.T.R.=L3 (POT max. =35% și CUT max.=0.9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 44930/9037 din 15.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 722 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)