Hotărârea nr. 721/2007

Hotărârea 721/2007 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri (S)+P+3E-str. Plopilor nr. 1-3.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de birouri (S)+P+3E - str. Plopilor nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire imobil de birouri (S)+P+3E - str. Plopilor nr. 1-3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86210 din 01.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri (S)+P+3E - str. Plopilor nr. 1-3, beneficiară: Ferencz Melinda;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63998/9081 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri (S)+P-3E -

str. Plopilor nr. 1-3, beneficiară: Ferencz Melinda prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrasă cu 5,0 m. de la toate limitele parcelei. Perimetral se va amenaja spațiu verde. Gararea se rezolvă la subsolul sau parterul construcției pentru 21 de mașini.

Se propun POT=45,0 % și CL’T= 1.8. U.T.R.= 13 (cf. P.U.Z.).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 63998/9081 din 30.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 721 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)