Hotărârea nr. 720/2007

Hotărârea 720/2007 - Aprobarea P.U.D. construire două locuinte cuplate P+M – str. Donat nr. 58.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două locuințe cuplate P+M -str. Donat nr. 58

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire două locuințe cuplate P+M -str. Donat nr. 58 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84423 din 01.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe cuplate P+M - str. Donat nr. 58, beneficiară: Zdrenghea Carmencita Livia;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 71663/9232 din 27.09.2007. precum și avizul comisiei dc specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.“c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe cuplate P+M -str. Donat nr. 58, beneficiară; Zdrenghea Carmencita Livia prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a clădirii de locuințe, cu regim de înălțime P-M, retrasă cu 4.0 m. de la drum. 2.0 m. de la limita laterală nord. 7.4 m. de la limita sud și 4,4 m. de la limita posterioară (vest). Parcarea se rezolvă în incintă, la sol. Se va rezolva sistematizarea verticală, plantații de agrement și de stabilizare a vesantului. Se propun POT=35.0 % și CUT= 0.9. U.T.R.=L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 71663/9232 din 27.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 720 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)