Hotărârea nr. 719/2007

Hotărârea 719/2007 - Aprobarea P.U.D. ansamblu rezidential S+P+5E+R, str. Romul Ladea f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu rezidențial S+P+5E+R str. Romul Ladea f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu rezidențial S+P+5E+R. str. Romul Ladea f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 95892 din 13.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu rezidențial S+P+5E+R, str. Romul Ladea f.n., beneficiar: Suciu Bogdan Florin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85369/9342 din 11.11.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu rezidențial S+P+5E+R, str.

Romul Ladea f.n.. beneficiar: Suciu Bogdan Florin prin care se reglementază accesul pe parcelă din str. Romul Ladea prin str. "C" nou creată, cu 7.0 m. carosabil și 2 trotuare de câte 1.0 m. lățime, amplasarea construcțiilor retrase cu 5,0 m. de la traseul regularizat al străzii, la 6.5 m. de la limita sud-estică și 13.25-17,80 de la limita posterioară. Regimul de înălțime va fi S-P+5E+E retras. Gararea auto se realizează în subsolul general și la sol în lungul străzii. Se propun POT=32,0 % și CUT= 2,2.

U.T.R-CC (POT max.=40% și CUT max.=2.2).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85369/9342 din 11.11.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 719 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)