Hotărârea nr. 718/2007

Hotărârea 718/2007 - Aprobarea P.U.D. construire trei locuinte familiale însiruite (D)+P+E+M – str. Berc II.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire trei locuințe familiale înșiruite (D)+P+E+M - str. Berc II

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire trei locuințe familiale înșiruite (D)+P+E+M - str. Berc II - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82609 din 01.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe familiale înșiruite (D)+P+E+M -str. Berc II, beneficiară: S.C. Construct Lexus S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 60547z9110 din 12.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit."c". 39 al.l și 45 din Legea nr. 215.' 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe familiale înșiruite

(D)+P+E+M - str. Berc II, beneficiară; S.C. Construct Lexus S.R.L. prin care se detaliază amplasarea pe parcelă a clădirii de locuințe, cu regim de înălțime D+P-E-M, retrasă cu 10.5 m. de la stradă, 3.0 m. de la limitele laterale și 5,0 m. de la limita posterioară. Parcarea se rezolvă la sol. pentru 4 mașini.

Se propun POT=35,0 % și CUT= 0.9. U.T.R.=L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.

60547/9110 din 12.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 718 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)