Hotărârea nr. 717/2007

Hotărârea 717/2007 - Aprobarea P.U.D. construire ansamblu locuinte unifamiliale însiruite – str. Câmpului nr. 193.

Consiliul local al municipiului Clu j-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu locuințe unifamiliale înșiruite - str. Câmpului nr. 193

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire ansamblu locuințe unifamiliale înșiruite - str. Câmpului nr. 193 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 88679 din 02.11.2007 a! Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu locuințe unifamiliale înșiruite -str. Câmpului nr. 193, beneficiar: Chiorean Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39287/8871 din 28.06.2007. precum și avizul comisiei dc specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit."c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu locuințe unifamiliale înșiruite — str. Câmpului nr. 193, beneficiar: Chiorean Ioan prin care se reglementază amplasarea celor 11 case înșiruite în lungul parcelei, cu mici decalări în plan și pe înălțime, retrase cu min. 3.0 m. de la aleea propusă și min. 5,0 m. de la limita sud-est (posterioară). Se asigură parcare în incintă, atât în lungul aleii cît și în spatele parcelei. în total pentru 15 mașini.

Se propun POT=35.0 % și CUT= 0.9. U.T.R.=L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39287/8871 din 28.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


4TE DE ȘEDINȚĂ,

Florea


Nr. 717 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)