Hotărârea nr. 716/2007

Hotărârea 716/2007 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte cu patru apartamente S+P+3E, str. Cuza Vodă nr. 13.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuințe cu patru apartamente S+P+3E str. Cuza Vodă nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire imobil de locuințe cu patru apartamente S+P+3E - str. Cuza Vodă nr. 13 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 88708 din 02.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe cu patru apartamente S+P+3E - str. Cuza Vodă nr. 13, beneficiar: Nimigean Radu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 23201/8705 din 23.05.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe cu patru apartamente S+P+3E - str. Cuza Vodă nr. 13, beneficiar: Nimigean Radu prin care se reglementază amplasarea construcției retrasă cu 2,3 m. dc la limita sudică, la 4,5 m. de la limita est și min. 3,6 m. de la limita vest. Față de str. Argeș construcția se aliniază cu construcțiile existente.

Se asigură gararea în subsol pentru 4 mașini.

Se propun POT=40.0 % și CUT= 0.92. U.T.R.=CP1.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 23201/8705 din 23.05.2007.

Art, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.


Nr. 716 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)