Hotărârea nr. 715/2007

Hotărârea 715/2007 - Acordarea gratuitătii transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice si pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea începând cu 01.01.2008. a gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun, pentru toate categoriile de persoane vârstnice și pensionari cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca - proiect din initiațiva primarului și a consilierilor locali Cătană Adrian. Chioran Liviu loan. Cordoș Alexandru. Dimitriu Ștefan Elorea. Dulca Maria. Csoma Botond. Florea loan Horea. Irsay Miklos, Laszlo Attila. Lapusan Remus Gabriel. Molnos Lajos. Morariu Radu. Nistor loan Silviu. Palfi Carol. Păun Ciprian Adrian. Pântea Petru lacob. Petric Mircea Cosmin. Pop Eugen. Pop loan. Postolache Nicoleta. Pușcaș Tudor Radu, Sandu Mihai. Somogyi Cîyula. Stamatian Vasile Florin. Gurzău Adrian. Turdean Ovidiu Laurean și Vușcan Gheorghe loan:

Analizând Referatul nr. 605.393/21.11.2007 ai Serviciului protecție socială prin care sc propune acordarea începând cu (11.01.2008. a gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun, pentru toate categoriile de persoane vârstnice și pensionari cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. ale căror venituri sau pensii sunt de până la 1300 lei:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

H O TĂ RĂ ST E:

Art.l. începând cu 01.01.2008 se aprobă acordarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru toate categoriile de persoane vârstnice, definite conform ari. I al. 4 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și pensionarii cu domiciliu! stabil în municipiul Cluj-Napoca, care beneficiază de una din categoriile de pensii stabilite în condițiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și pentru pensionarii proveniți din structurile militare (armată, poliție, servicii secrete etc.). pensionați în baza unor legi speciale, altele decât Legea nr. 19/2000. ale căror venituri sau c uantum uri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi”, sunt de până la 1.300 lei.

Art.2. începând cu 01.01.2008 toate persoanele vârstnice și pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca care au împlinit vârsta de 70 ani. beneficiază de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, indiferent de cuantumul venitului sau al pensiei.

Art.3. începând cu 01.01.2008 toți cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca beneficiază de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, indiferent de cuantumul venitului.

Art.4. De la data aplicării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 25/2005.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Serviciul protecție socială și RATLJC Cluj-Napoca.

Nr. 715 din 27 noiembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi) Președinte de ședință.

Ing. Horea Icțpn^Floreacipiului, fĂRMURE