Hotărârea nr. 714/2007

Hotărârea 714/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 36/2005 (numirea domnului Anton Dobos în functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societătii Comercial Sportive FCM Universitatea Cluj SA, în locul domnului Lucian Danciu).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliuiui iocai nr. 36/22.02.2005 (numirea domnuiui Anton Doboș în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Comercial Sportive FCM „Universitatea” Cluj S.A. în locul domnului Lucian Danciu)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 36/22.02.2005 (numirea domnului Anton Doboș în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Comercial Sportive FCM „Universitatea" Cluj S.A. în locul domnului Lucian Danciu) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Călană. loan Liviu Chiorean, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu. Maria Dulcă. Csoma Botond. Horea loan Florea. Adrian Gurzău. Irsax Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan. Molnos Lajos. Radu Morariu. Silviu loan Nistor. Palii Carol. Adrian Ciprian Păun. Petru lacob Pânlea. Mircea Cosmin Pctric, Eugen Pop, loan Pop. Nicoleta Postolache. Radu Tudor Pușcaș. Mihai Sandu. Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean. Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 609315/305 al consilierilor locali Adrian Cătană, Alexandru Cordoș. Florea Ștefan Dimitriu. Marîa Dulcă, Csoma Botond. Horea loan Florea, Irsay Miklos. Laszlo Attila. Gabriel Remus Lăpușan. Molnos Lajos, Radu Morariu, Palfi Carol. Adrian Ciprian Păun. Radu Tudor Pușcaș, Somogyi Gyula. Ovidiu Laurean Turdean. Gheorghe loan Vușcan prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 36'22.02.2005 (numirea domnului Anton Doboș în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Comercial Sportive FCM ..Universitatea” Cluj S.A. în locul domnului Lucian Danciu):

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. I, Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 36/2005, care va avea următorul cuprins:

...Ari. 1. Se numește domnul Anton Doboș în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Comercial Sportive FCM „Universitatea” Cluj S.A. pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale FCM „Universitatea” Cluj S.A.".

Art. II. Se aprobă modificarea actelor constitutive ale Societății Comercial Sportive FCM „Universitatea” Cluj S.A. în sensul prevederilor Art. 1.

Art. III. Se mandatează președintele de ședință pentru semnarea Contractului de cesiune cu S.C. „Impact" S.A. în vederea primirii acesteia ca acționar în Societatea Comercial Sportivă FCM „Universitatea" Cluj S.A.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul municipiului și Serviciul Juridic-contencios.

Nr. 714 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


7ko7'RREȘEDINtTE DE ȘEDINȚĂ

---          înrr         Tnnn


^»\Ing. Florea loan Florea

Contrasemnează:


Contrasemnează:

, y Secretarul municipiului,

jr. Aurora J'ârmure