Hotărârea nr. 713/2007

Hotărârea 713/2007 - Alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 în vederea participării Consiliului local la majorarea capitalului social al SCS FCM Universitatea SA.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 în vederea participării Consiliului local la majorarea capitalului social al SCS FCM „Universitatea” S.A.

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 în vederea participării Consiliului local la majorarea capitalului social al SCS FCM „Universitatea” S.A. -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 605851 din 21.11.2007 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 în vederea participării Consiliului local la majorarea capitalului social al SCS FCM „Universitatea” S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 4 lit. „a” și 45 din Legea nr. 215 '2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 în vederea participării Consiliului local la majorarea capitalului social al SCS FCM „Universitatea” S.A.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția comunicare și relații publice.

Nr. 713 din TI noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.