Hotărârea nr. 712/2007

Hotărârea 712/2007 - Reglementarea activitătii de taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reglementarea activității de taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind reglementarea activității de taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 605408/451.2/21.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune reglementarea activității de taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 pct. a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă numărul maxim de 4000 autorizații taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioadă de 5 ani. pe raza municipiului Cluj-Napoca. în conformitate cu Studiul de oportunitate în vederea stabilirii numărului maxim de autorizații de taxi pe raza municipiului Cluj-Napoca. întocmit în cadrul Studiului de circulație pentru municipiul Cluj-Napoca, proiectarea și implementarea bazei de date tehnice stradale, de către Search Corporation, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea activității de taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca în conformitate cu prevederile Legii nr. .265/2007. prevăzut în Anexa nr.2, la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă vopsirea autovehiculelor taxi în culoarea albă deasupra benzii duble tip șah . inclusiv cei patru stâlpi laterali corespunzător nomenclatorului de culori R.A.R. până la data de 31 martie 2008.

Art. 4. Toți deținătorii de autorizații taxi și autorizații de execuție, emise în baza Legii nr. 38/2003, sunt obligați să solicite până la data de 31.12.2007 preschimbarea acestora. Solicitarea va fi însoțită de Certificatul de înmatriculare al autovehiculului sau după caz contractul de leasing. Certificatul de agreare emis de R.A.R. și Contractul de dispecerat.

Autorizațiile a căror preschimbare nu va fi solicitată până în data de 31.12.2007. își pierd valabilitatea, iar cele care nu respectă dispozițiile Legii nr.38/2003 vor fi retrase.

Art. 5. Pentru toate autorizațiile întocmite în baza Legii nr. 265/2007 se vor aloca numere de ordine noi. eliberarea autorizațiilor fiind condiționată de predarea. în original, a autorizațiilor de taxi și de execuție, emise în baza Legii nr.38/2003.

Art. 6.Toate autorizațiile deținute de operatorii care au autovehicule cu contract de închiriere, vor li reținute în condițiile în care aceste autovehicule nu au fost schimbate cu unele în proprietate sau cu contract de leasing, până la data de 01.12.2007. în conformitate cu prevederile art.VIII al Legii nr.265/2007.

Art. 7. Se revocă Hotărârea nr. 491/14.08.2007 și Hotărârea nr.62/27.02.2007. începând cu dala adoptării prezentei hotărâri.

Art. 8. Se aprobă taxa de autorizare pentru eliberarea autorizațiilor la prima solicitare, după cum urmează: 150 lei pentru autorizația de transport și 150 lei pentru autorizația taxi/copia conformă.

Preschimbarea autorizațiilor eliberate în baza Legii 38/2003 se realizează gratuit.

Art.9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul

Municipiului și Evidența Proprietății. Direcția Tehnică și Direcția Poliția Comunitară.

Nr.712 din 27 noiembrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa nr. 2 la Hotărârea de consiliu nr. 712 din 27 noiembrie 2007

REGULAMENT

privind desfășurarea transportului în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Cluj - Napoca

(elaborat în baza Legii nr.265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere )

1. CONSIDERAȚII GENERALE

 • 1.1.  Prevederile prezentului regulament reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de de transport în regim de închiriere.

 • 1.2. Serviciile de transport în regim de taxi sau de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autoritățile publice locale pe raza administrativ - teritorială respectivă, cu îndeplinirea următoarele cerințe:

-promovarea concurenței între transportatorii autorizați în condițiile atribuirii gestiunii serviciilor;

-garantarea respectării drepturilor și executarea intereselor transportatorilor autorizați și a accesului lor, transparent și nediscriminatoriu, la piața transportului local:

-deplasarea persoanelor și a mărfurilor în condiții de siguranță;

-asigurarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce privește tariful de transport;

-asigurarea echilibului între cererea și oferta de transport, atât cantitativ, cât și calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, în baza unor studii de specialitate, precum și prin continuitatea serviciilor respective;

-consultarea asociațiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizați, a dispeceratelor taxi și a taximetriștilor, precum și a asociațiilor utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor privind dezvoltarea durabilă a serviciilor de transport respective;

-respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere și organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri și persoane, aprobată cu modificări șim completări prin Legea nr.466/2003, cu modificările și completările ulterioare.

11.CONDIȚI1 PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN REGIM DE TAXI SAU ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

 • 2.1. Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon client;

 • 2.2. Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe bază de contract, achitat integral;

 • 2.3. Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatori autorizați, cu titlu de proprietate sau ăn temeiul unui contract de leasing;

 • 2.4. Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un autovehicul deținut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, de către acesta sau de către soțul/soția acestuia după caz;

 • 2.5. Transportatorul autorizat, asociație familială, poate executa transport în regim de taxi, utilizând un număr de autovehicule, deținute cu titlul de prorietate sau în temeiul unui contract de leasing de către membrii asociației, cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, deținători ai unui atestat de pregătire profesională;

 • 2.6. Un transportator autorizat persoană juridică, execută un serviciu de transport în regim de închiriere , atunci când pune la dispoziția clientului un autoturism, cu conducător auto, pe bază de contract;

 • 2.7. Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziția clientului, un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract.

 • 2.8. Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;

 • b) să dețină certificat de atestare profesională valabil;

 • c) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;

 • d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani.

III. ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Autorizația de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată și este valabilă cu condiția vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea condițiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizații.

J

 • 3.1. Autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

 • a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizație de transport, stabilit de prezenta lege;

 • b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociație familială autorizată sau persoană juridică, după caz;

 • c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv;

 • 1. copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială;

 • 2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

 • d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv;

 • 1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

 • - nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială;

 • - nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind condițiile de plată și de angajare, perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, siguranța rutieră, siguranța vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecția mediului;

 • - nu a fost condamnată pentru infracțiuni de tâlhărie, crimă și viol;

 • 2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. în cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi și persoana desemnată:

 • 3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

 • 4. declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;

 • e) dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:

 • 1. declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășură transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;

 • 2. declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.

 • 3.2. Orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport se va comunica prin declarație pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorității de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

 • 3.3. Autorizația de transport, eliberată transportatorului de către autoritatea de autorizare, este unică, netransmisibilă și conferă transportatorului autorizat dreptul_de a participa la procedura de atribuire în gestiune.

 • 3.4. Transportatorii autorizați sau operatorii economici, după caz, sunt obligați ca, pe cheltuială proprie, să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului.

IV. ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI / COPIE CONFORMĂ AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Pe baza autorizației de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi sau în transportul în regim de închiriere, după caz, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

 • 4.1. Autorizația taxi sau orice copie conformă conține denumirea localității de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comerțului, termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizației de transport, numărul de circulație al autovehiculului pentru care este eliberată și numărul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, deținut de autoritatea de autorizare.

 • 4.2. Autorizația taxi sau orice copie conformă este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere să transmită autorizațiile taxi sau copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv.

 • 4.3. Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizațiile taxi sau copiile conforme emise de aceeași autoritate de autorizare se împart sau se comasează, după caz, noilor operatori economici rezultați, care au obținut autorizație de transport în condițiile prezentei legi.

Numărul autorizațiilor taxi sau al copiilor conforme se împarte în cazul divizării sau se comasează în cazul fuzionării, în raport de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

 • 4.4. Autorizația taxi sau orice copie conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condițiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:

 • a) autorizația de transport;

 • b) certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

 • c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român » (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi;

 • d) declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată, în cazul transportului de persoane în regim de taxi sau copie după contractul cu dispeceratul.

 • 4.5. în cazul transportului de persoane în regim de taxi, copia conformă, numită autorizație taxi, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depășesc vechimea de 5 ani de la data fabricației, alocându-se cu această ocazie și numărul de ordine.

O autorizație taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singură dată, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației, este deținut în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 265/2007.

 • 4.6. în cazul în care un transportator autorizat, persoană fizică autorizată, deținător al unei autorizații taxi sau al unei copii conforme, dorește să se transforme într-un transportator autorizat, asociație familială autorizată, cu același obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzător autorizația transportatorului nou-înființat.

 • 4.7. Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare.

Criteriile de departajare vor fi:

 • a) vechimea autovehiculului de la data fabricației;

 • b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

 • c) volumul portbagajului util și echiparea cu instalație pentru aer condiționat;

 • d) vechimea în ani de când transportatorul desfășoară autorizat activitatea de transport respectivă;

 • e) gradul de protecție a pasagerului/pasagerilor, respectiv existența airbagurilor pentru pasagerul din față/pasagerii din spate;

 • f) efortul investițional al transportatorului autorizat, definit de modul de deținere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

 • g) posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;

hjdotâri suplimentare ale autovehiculului, dacă există.

Elementele prevăzute la lit.b), c), e) și h) se certifică de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare.

Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Se declară câștigătoare autovehiculele care au obținut punctajele cele mai mari. în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferențiate în ordinea descrescătoare a capacității cilindrice a motoarelor. In condițiile în care numărul de autorizații taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizați înscriși pentru o nouă procedură. în cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declarației pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanția se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizației taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfășurării procedurii de atribuire în condițiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizațiilor taxi pentru autovehiculele declarate deținute sau că vor fi deținute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizații taxi se retrag și se va reține corespunzător garanția depusă.

 • 4.8. Transportatorul autorizat poate să își înlocuiască, la cerere, autovehiculul deținut pentru care a obținut o autorizație taxi sau o copie conformă, după caz. cu un alt autovehicul deținut în aceleași condiții, care îndeplinește criteriile de departajare prevăzute, cu un autovehicul cu cel puțin același punctaj pe care autovehiculul înlocuit l-a obținut la data atribuirii autorizației taxi sau copiei conforme respective, în următoarele cazuri:

 • a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat morale, deteriorării sau furtului;

 • b) autovehiculul a fost casat;

 • c) autovehiculul a fost înstrăinat;

 • d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică și obține un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplinește.

Pe baza cererii de înlocuire autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizație taxi sau copie conformă, precum și ecusoanele corespunzătoare.

V. ELIBERARE ECUSOANE

Autorizația taxi și orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au același termen de valabilitate cu aceasta.

 • 5.1. Modelul și dimensiunile ecusoanelor vor conține obligatoriu următoarele înscrisuri:

 • a) localitatea de autorizare;

 • b) tipul transportului, respectiv:

 • 1. TAXI - pentru transportul în regim de taxi;

 • 2. RENT CAR - pentru transportul în regim de închiriere;

 • c) termenul de valabilitate a autorizației taxi sau a copiei conforme, după caz;;

 • d) numărul de ordine al autorizației taxi sau al copiei conforme, după caz. astfel cum a fost atribuit inițial;

 • e) numărul de circulație al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizația taxi sau copia conformă, după caz.

VI. ELIBERAREA CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE A EXECUTĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT

Contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere se eliberează pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme .

Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani.

Reînnoirea contractului de atribuire în gestiune se poate face pe baza deținerii în continuare a unor autorizații taxi sau a unor copii conforme, obținute, după caz.

Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi sau a serviciilor de transport în regim de închiriere să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisă decât în cazul în care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de atribuire în gestiune, persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obțină, în condițiile prezentei legi, autorizația de transport pentru a deveni transportator autorizat.

Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme, deținute ca urmare a divizării sau fuzionării, contractele de atribuire a gestiunii delegate, inițiale, vor fi cesionate corespunzător noilor operatori.

în cazul în care un transportator autorizat, persoană fizică autorizată, deținător al unui contract de atribuire a gestiunii delegate, dorește să se transforme într-un transportator autorizat, asociație familială autorizată, cu același obiect de activitate, se va transfera corespunzător contractul transportatorului nou-înființat.

VII. ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE DISPECERAT TAXI

Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localității de autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat.

 • 7.1. Autorizația de dispecerat taxi se poate obține pe baza depunerii următoarei documentații:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerțului;

 • b) declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deține baza tehnică necesară, stația de cmisic-recepție, frecvența radio protejată, personalul autorizat și spațiile necesare;

 • c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor:

 • d) copie de pe licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu.

 • 7.2. Autorizația de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleași condiții ca la emitere, și este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorității de autorizare.

 • 7.3. Activitatea de dispecerat se desfășoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizați care desfășoară servicii de transport în regim de taxi, în aceeași localitate de autorizare.

Transportatorii autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în condițiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiții nediscriminatorii.

Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizați, care își desfășoară activitatea într-o localitate, cu excepția localităților unde s-au atribuit mai puțin de 100 de autorizații taxi, unde serviciul este opțional.în cazurile exceptate taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienți. Aceste taxiuri vor avea afișat în exterior numărul de telefon sau alte modalități de apelare.

Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizați trebuie să conțină prevederi privind obligațiile părților de a respecta reglementările privind calitatea și legalitatea serviciului prestat, precum și tarifele de distanță convenite a fi utilizate.

Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferențiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevăzut în contractul de dispecerizare.

Dispeceratul poate pune la dispoziția transportatorilor autorizați pe care îi deservește stații radio de emisie-recepție pentru dotarea taxiuri lor, pe bază de contract.

Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau stații radio de emisie-recepție și să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări și accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor legi.

Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă atașate, vizibil, pe colțul stânga jos al parbrizelor față și spate, câte un ecuson pentru întreaga perioadă de valabilitate a copiei conforme.

VIII. ÎNSEMNE DISTINCTIVE TAXI

 • 8.1. Taxiul trebuie să ofere în exterior, prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare sabilită și dotări, vizibile de la distanță, informații privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potențial, cât și organelor de control și supraveghere autorizate.

 • 8.2. Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI, pe față și spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru și care conține două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificație, văzute din fată, este următoarea :

 • - în stânga, o lampă de culoare roșie care, atunci când este aprinsă indică poziția OCUPAT a taxiului, respectiv există comandă client și prestația se tarifează;

 • - în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă indică poziția LIBER a taxiului, respectiv nu există comandă client;

 • 8.3. Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terți, nu se pot menține sau realiza fără avizul administrației publice locale și nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de lege.

 • 8.4. Taxiul trebuie să aibă afișat în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila primăriei localității de autorizare, precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto.

8.5 Cu excepția înscrisurilor sau a simbolurilor realizate în condițiile prevăzute mai sus se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor înscrisuri și/sau însemne decât a celor aprobate prin prezenta lege.

SERVICIU,

A. CHIȘLUCA


CONSILIER, CLAUDIA BOIAN