Hotărârea nr. 711/2007

Hotărârea 711/2007 - Suportarea din bugetul local pe anul 2007 a sumei de 235.000 lei (cu TVA), pentru amenajarea corespunzătoare a sălilor din sectiile de votare din municipiul Cluj-Napoca, în vederea desfăsurării Referendumului National privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, referendum care se va desfăsura în data de 25 noiembrie 2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LU J-N AP O C A

II O TÂRÂRE privind suportarea din bugetul local pe anul 2007 a sumei de 235.000 lei (cu TVA),


pentru amenajarea corespunzătoare a sălilor din secțiile de votare din municipiul Cluj-Napoca, în vederea desfășurării Referendumului național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, referendum care se va desfășura în data de 25 noiembrie 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local pe anul 2007 a sumei de 235.000 lei (cu TVA), pentru amenajarea corespunzătoare a sălilor din secțiile de votare din municipiul Cluj-Napoca, în vederea desfășurării Referendumului național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, referendum care se va desfășura în data de 25 noiembrie 2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 94.323 din 01.11.2007 al Direcției tehnice prin care se propune suportarea din bugetul local pe anul 2007 a sumei de 235.000 lei (cu TVA), pentru amenajarea corespunzătoare a sălilor din secțiile de votare din municipiul Cluj-Napoca, în vederea desfășurării Referendumului național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, referendum care se va desfășura în data de 25 noiembrie 2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HO TÂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suportarea din bugetul local pe anul 2007. capitolul 54.02.20-Alte servicii publice generale, cheltuieli materiale, a sumei de 235.000 lei (cu TVA), pentru amenajarea corespunzătoare a sălilor din secțiile de votare din municipiul Cluj-Napoca, în vederea desfășurării Referendumului național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, referendum care se va desfășura în data de 25 noiembrie 2007, în condițiile legii.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, Ing. Hofea loanEiorea

Nr. 711 din 9 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)