Hotărârea nr. 710/2007

Hotărârea 710/2007 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca


pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 97986 din 07.11.2007 al Direcției economice și Referatul nr. 97985 din 07.11.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, cu suma de 165.606 lei, conform anexelor 1. 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifică de Ia suma de 773.047.022 lei. la suma de 773.212.628 lei.

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ing. Horea Ioan FȚ)rea

Contrasemnează Secretarul muipțipiu jr. Aurora Țărmur

ipiului, mure


Nr. 710 din 9 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr. 710/2007

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

Venituri - total, din care :

0001

587.433.508

1.065.606

588.499.114

Venituri proprii

4802

422.170.854

315.606

422.486.460

Venituri curente

0002

480.235.322

1.065.606

481.300.928

V.

Venituri fiscale

0003

448.870.596

1.065.606

449.936.202

11.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

236.278.350

315.606

236.593.956

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

16.030.400

0

16.030.400

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

220.247.950

315.606

220.563.556

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

219.219.556

0

219.219.556

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.028.394

315.606

1.344.000

Alte imozite pe venit, profit și câștiguri din capital

007

0

0

0

<2.

Impozit pe salarii restanțe din anii precedenți

0602

200.000

0

200.000 1

k3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

56.075.000

0

56.075.000 !

Impozite și taxe pe proprietate

07.02

56.075.000

0

56.075.000

-Impozit și taxă pe clădiri

07.02.01

35.260.000

0

35.260.000 1

-Impozit și taxă pe ternuri

07.02.02

5.305.000

0

5.305.000

-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre

07.02.03

15.500.000

0

15.500.000

-Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

10.000

0

10.000

U

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

155.769.246

750.000

156.519.246

Sume defalcate din T.V.A.

1102

134.916.990

750.000

135.666.990 1

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

Sume defalcate din T.V.A. pentru

11.02.02

122.887.990

0

122.887.990 j

sistem.centraliz. de producere și distribuție energie termică

11.02.04

11.500.000

0

11.500.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

11.02.05

190.000

0

190.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

339.000

750.000

1.089.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

- taxe hoteliere

12.02

2.100.200

0

2.100.200

3.

Taxe pe servicii specifice

15.02

444.960

0

444.960

4.

Taxe pc utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

16.02

18.307.096

0

18.307.096

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

11.035.000

0

11.035.000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.03

7.267.692

0

7.267.692

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pc desfășurarea de activități

16.02.50

4.404

0

4.404

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

548.000

0

548.000

C.

Venituri nefiscale

0012

31.364.726

0

31.364.726

CI.

Venituri din proprietate

0013

19.884.161

0

19.884.161

Venituri din proprietate

30.02

19.884.161

0

19.884.161

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene

30.02.01

55.860

0

55.860

-Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedcnți

30.02.03

600.000

0

600.000

-Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

18.928.301

0

18.928.301

- Venituri din dividende

30.02.08

300.000

0

300.000

C2.

Vânzări de bunuri și servicii

0014

11.480.565

0

11.480.565

1.

Venituri din prestări servicii și alte activități

33.02

549.765

0

549.765

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

2.551.000

0

2.551.000

3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

6.254.800

0

6.254.800

4.

Diverse venituri

36.02

2.045.000

0

2.045.000

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

80.000

0

80.000

II

Venituri din capital

0015

76.852.522

0

76.852.522

IV

Subvenții

0017

30.345.664

0

30.345.664 I

Subvenții de la bugetul de stat

- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor

42.02

29.825.664

0

29.825.664

de locuit

- Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților

42.02.12

648.000

0

648.000

de învățământ preuniversitar

- Subvenții pentru compensarea creșterilor

42.02.14

10.562.000

0

10.562.000

neprivizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

17.512.000

0

17.512.000

  • - Sprijin financiar la constituirea familiei

  • - Subvenții pentru acordarea ajutorului

42.02.33

900.000

0

900.000

pt.încălzirea

42.02.34

3.664

0

3.664

locuinței

- Subvenții trusou nou nascuti

42.02.36

200.000

0

200.000

Subvenții de la alte administrații

43.02

520.000

0

520.000

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

520.000

0

520.000

Nr. cit.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

B

Cheltuieli - total, din care :

5002

587.433.508

1.065.606

588.499.114

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice

51.02

82.588.824

500.000

83.088.824

- cheltuieli de personal

10

18.000.000

-1.000.000

17.000.000

bunuri și servicii

20

49.343.824

1.500.000

50.843.824

alte transferuri

55

1.015.000

0

1.015.000

- cheltuieli de capital

70

14.230.000

0

14.230.000

2.

Cap. 54.02 - Alte serv, publice generale

54.02

2.375.000

0

2.375.000

- cheltuieli de personal

10

1.380.000

-235.000

1.145.000

- bunuri și servicii

20

895.000

235.000

1.130.000

fonduri de rezervă

50

100.000

0

100.000

operațiuni financiare din care, pe subcapitole:

79

0

0

0

Fond de rezervă bugetară

54.02.05

100.000

0

100.000

Fond pt. garantarea împrumut.

54.02.07

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență

54.02.10

1.925.000

-235.000

1.690.000

persoanelor

/Mte servicii publice generale

54.02.50

350.000

235.000

585.000

3.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

5.820.000

-2.000.000

3.820.000

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general între

56.02

60.000

0

60.000

■’iferite nivele ale administrației transferuri între unități ale administrației

51

60.000

0

60.000

publice

din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

560209

60.000

0

60.000

5.

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

61.02

8.314.905

-814.394

7.500.511

- cheltuieli de personal

10

5.350.000

-700.000

4.650.000 I

- bunuri și servicii

20

2.399.905

-114.394

2.285.511

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

565.000

0

565.000

Politia comunitară

61020304

7.249.905

-814.394

6.435.511 1

Protecție civilă

610205

1.065.000

0

1.065.000 i

6.

Cap. 65.02 - învățământ

65.02

172.963.542

150.000

173.113.542

cheltuieli de personal

10

117.727.000

0

117.727.000

bunuri și servicii

20

39.868.800

0

39.868.800

asistență socială - transport elevi

57

2.305.742

100.000

2.405.742

alte cheltuieli - burse

59

360.000

50.000

410.000

cheltuieli de capital

70

12.702.000

0

12.702.000 j

7.

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

1.955.200

0

1.955.200

bunuri și servicii

20

1.455.200

0

1.455.200

asistență socială

57

0

0

0

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

500.000

0

500.000

Spitale

66020601

1.955.200

0

1.955.200

Alte instituții și acțiuni sanitare

66025050

0

0

0

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

8.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie

67.02

29.449.343

0

29.449.343

cheltuieli de personal

10

1.200.000

0

1.200.000

bunuri și servicii

20

24.848.343

0

24.848.343

- transferuri între unități ale administrației publice

51

350.000

0

350.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

3.051.000

0

3.051.000

Case de cultură

67020306

350.000

0

350.000

întreținere zone verzi

67020503

26.048.343

0

26.048.343

Alte servicii culturale

670250

3.051.000

0

3.051.000

9.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

33.340.779

-2.170.000

31.170.779

- cheltuieli de personal

10

15.885.980

0

15.885.980

bunuri și servicii

- transferuri între unități ale administrației

20

9.501.470

- 1.500.000

8.001.470

publice

51

1.300.000

0

1.300.000

alte transferuri

55

340.489

0

340.489

asistență socială

57

5.012.840

0

5.012.840

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

1.300.000

-670.000

630.000

/ șistentă socială în caz de invaliditate

68020502

16.068.920

0

16.068.920

Asistentă socială pt.familie și copii

680206

1.886.000

0

1.886.000

Creșe

680211

6.889.120

0

6.889.120

Ajutor social

68021501

414.100

0

414.100

Cantine de ajutor social

68021502

7.053.150

-2.170.000

4.883.150

Alte chelt.în domeniul asig. si asist.soc.

680250

1.029.489

0

1.029.489

0.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

48.954.915

-3.650.000

45.304.915

bunuri și servicii subvenții

20

40

20.464.915

500.000

-1.500.000

18.964.915 |

500.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

27.990.000

-2.150.000

25.840.000

Locuințe

70020301

13.037.000

0

13.037.000 |

Iluminat public

700206

10.000.000

0

10.000.000

Alte servicii

700250

25.917.915

-3.650.000

22.267.915 !

1.

Cap. 74.02 - Protecția mediului

74.02

25.355.000

0

25.355.000

bunuri și servicii

20

24.200.000

0

24.200.000

cheltuieli de capital

70

1.155.000

0

1.155.000

2.

Cap. 81.02 - Combustibili și energie

81.02

59.725.000

0

59.725.000

subvenții

40

47.512.000

0

47.512.000

transferuri între unități ale administrației

51

0

0

0

publice

alte transferuri

55

12.213.000

0

12.213.000 |

Nr. crt.

i.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

13.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

116.531.000

9.050.000

125.581.000

- bunuri și servicii

20

81.145.000

12.500.000

93.645.000

subvenții

40

14.881.000

0

14.881.000

alte transferuri

55

13.885.000

0

13.885.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

6.620.000

-3.450.000

3.170.000

Transport în comun

84020302

28.766.000

0

28.766.000

Străzi

84020303

87.765.000

9.050.000

96.815.000

DIRECTOR ECONOMIC, ec.OLIMPIA MOIGRĂDA&V


ȘEF SERVICIU BUGET,

ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ


Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 2 la Hotărârea nr. 710/2007

PROIECTUL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE RECTIFICAT PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE


ec. OLIMPIA MO1GRĂDAN


ȘEF SERVICIU BUGET,

Șl CHELTUIELI BUGETARE ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ


- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

CREDITE INTERNE

5007

78.178.000

0

78.178.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

78.178.000

0

78.178.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

78.178.000

0

78.178.000

1.

AUTORITĂȚI PUBLICE

5107

6.265.000

0

6.265.000

Active nefinanciare

71

6.265.000

0

6.265.000

2.

CULTURĂ, RECREERE

6707

1.250.000

0

1.250.000

Active nefinanciare

71

1.250.000

0

1.250.000

3.

LOCUINȚE,   SERVICII   ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

7007

23.785.000

0

23.785.000

Active nefinanciare

71

23.785.000

0

23.785.000

4.

TRANSPORTURI, din care:

8407

46.878.000

0

46.878.000

Active nefinanciare

71

46.878.000

0

46.878.000

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 3 la Hotărârea nr. 710/2007

PROIECTUL VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL RECTIFICATE PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

-lei-

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget

2007

Influente

Buget rectificat

2007

I

VENITURI TOTAL

000111

81.796.805

-900.000

80.896.805

1

Taxe speciale

361106

1.555.000

0

1.555.000

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

2.625.000

-900.000

1.725.000

3

Fond de rulment

361110

76.121.805

0

76.121.805

4

Alte venituri

361150

1.495.000

0

1.495.000

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

81.796.805

-900.000

80.896.805

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

3.308.000

0

3.308.000

- bunuri și servicii

20

295.000

0

295.000

- active nefinanciare

71

3.013.000

0

3.013.000

2

4VĂTĂMÂNT

65.11

1.642.000

0

1.642.000

-active nefinanciare

71

1.642.000

0

1.642.000

CULTURĂ, RECREERE

67.11

484.000

0

484JD00I

-active nefinanciare

71

484.000

0

484.000

4

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

18.396.805

-900.000

17.496.805

- bunuri și servicii

20

0

0

- active nefinanciare

71

18.396.805

-900.000

17.496.805

5

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

200.000

0

200.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

200.000

0

200.000

6

TRANSPORT

84.11

57.766.000

0

57.766.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

57.766.000

0

57.766.000

DIRECTOR ECONOMIC, ec.OLIMPIA MOIGRĂDaK;

ȘEF SERVICIU BUGET,

ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MÂDĂRAȘ

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr.99578/445/12.11.2007


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2007


Anexa 4 la Hotararca nr.710/2007
Nominalizarea pe

obiective de investiții

Total

din care:

Observații

Total alte surse constituite potrivit legii

Taxa apa

laxa salubritate

Alte surse

Buget de stat

Ordonanța

19/1994 HG

505/1998

Credite

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IO 1 AL GEl4kkÂL

246.720,00

180.639,00

342,00

150,00

78.609,00

21.860,00

1.500,00

78.178,00

66.081,00

A

LUCRĂRI

IN CONTINUARE

114339,00

99.784,00|        342,00

150,00|     34.453,00

11.536,001       1.500,00

51.803,00

14.555,00

B

LUCRĂRI NOI------------------------

75.136,00

62.421,00

0,00

0,00

32.242,00

7.874,00

0,00

22.305,00

12.715,00

C

ACHIZIȚII BL BUNURI

SI ALTE CHELTUIELI

57.245,00

18.434,001           0,00

0,00|      11.914,00

2.450,00

0,00

4.070,00

38.811,00

51.02

ÂLT0R1TATI

PUBLICE SI ACȚIUNI GENERALE

23.508,00

9.278,00

0,00

0,00

3.013,00

o,oo|           0,00

6.265,00

14.230,00

Lucrări in continuare                                |       8.313,00

8313,00|          0,00

0,00

2.263,00

0,00

0,001        6.050,00

o.oo|                                i

1

Parking si birouri primărie str Moților nr 3-7

8313,00

8 313,00

0,00

0.00

2 263,00

0.00

0,00

6 050.00

0,00

execuție

î   b |LUC RARI NOI                                |      1.865,00

115,00|           0.00|         0,001           0,001         0,00|           0,00|          115,00|           1.750,00|

1

Modernizare spatii clădire str Moților nr 5

1.100,00

0.00

| 0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1 100,00

execuție2

introducere încălzire centrala in sediu! primăriei P-ta Unirii nr 1-2

300,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

300,00

execuție

3

Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Manastur

100,00

o.ool           0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

100,00

execuție

4

Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Somcseni

250,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

250.00

execuție


5

( onstructie cu parking P-ta Unim nr 1 str 1 C Bratianu nr 13-15

115,00

115.<JO|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115,00

0.00

execuție

1 c

Achizitii de bunuri

13330.00

H50,0o|

0.00

0,00

750,00

0.00

0,00

100,00

12.480.00

1


o:>curs de soluții


o.oo|


;QO.OO|proieca::e

2

SF. PT Modernizare spatii clădire str Molilor

100,00

0,00

0.001

0,00

o.ool

o.ool

0,00

0,00

100,00

proiecatre

nr. 5

I3

Achiziții imobile

8.000,00

0,00

0.00

o.ool

0,00

0.00

o.ool

0.00

8 000,00

execuție

(inclusiv terenuri, exproprieri, expertize)

1
4

Sb.PI Introducere încălzire centrala m

100,00

0,00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

100.00

proiccatrc

sediul primăriei P-la Unirii nr 1-25

w.p i iJiuMuure mtsiîift «nifjia iit---------------

40,00

0.00

o.ool

o.ool

o.ool

o.ool

0,00

0,00

40.00

sediul primăriei de cartier Iris

L

16

SI*.PI Introducere încălzire centrala in

40,00

0.00

o.ool

0.00

o.ool

o.ool

0,00

0.00

40,00

proiecatre

sediul primăriei de cartier Marasti

1

1

17

Sb.PI Introducere încălzire centrala in

40,00

0,00

o.ool

o.ool

0,00

0.00

o.ool

0.00

40.00

proiectare

sediul primăriei de cartier Manastur

18

Sb.PI Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Someseni

40,00

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

o.ooj

0.00

0.00

40.00

proiectare

L 9

Consolidare clădire P-ta Unirii nr 1 -2

50,00

0.00

o.bo|

0,00

o.oo|

o.oo|

0,00

0.00

50.00

execuție10

Sb.PI Consolidare clădire P-ta Unim nr 1-2 inclusiv expertiza

100,00

0,00

o.ooj

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

100,00

proiectare

1 "

Consolidare clădire str Moților nr 7

1.270,00

0,00

0.001

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 270,00| execuție

12

SF.Pl Consolidare clădire str Moților nr 7 inclusiv expertiza

50,00

0,00

Ojxl

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

50,00

proiectare

13

Sb.PI Construcție cu parking P-la Unim nr 1 str 1 C Bratianu nr 13-15

100,00

100,00

o.ooj

0.00

0,00

0.00

0.00

100.00

0,00

proiectare

13

S b ,P I Modernizarea sălilor de de ședința ale Primanci(Motilor nr3

100,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

proiectai c

r-

Expertize terenuri

200,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

200.00|Proicclarc

l 15

S b Sistem informatic integrat in Primărie

20,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

20.00

proiectare

! >6

Dotări independente

2.980,00

750,00

0,00

0.00

750,00

0.00

0,00

0.00

2 230.00

61,02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

565,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

565,00

1 ,B

[LUCllARl NOI-----------------------------

280,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

1

Amenajare rampe pe râul Someș pentru ahm cu apa a autospec ( H C L. 579/200! )

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

execuție

C | AClilZII 11

285,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

1

1

S F, PI Amenajare rampe pe râul Someș pentru ahm cu apa a autospecialelor

35,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

35.00

proiectare

2

dotări independente

250,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250,00

1

65,02

14.344,00

11.354,00

0,00

0,00

1.642,00

9.712,00

0,00

0,00

2.990,00

A

LUCRĂRI

IN CONTINUARE

830,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

30,00

1

Grădiniță nr 74-Modemizare sistem de

incalzire-amplasament str Zorilor nr 36

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

execuție

2

Școala nr 10- Compartimentare mansarda

300,00

300.00

0,00

0,00

0,00

300.00

0,00

0.00

0,00

execuție

3

Grădiniță nr 42- Mansardare si extindere

500,00

500.00

0,00

0.00

0,00

500,00

0,00

0,00

0.00

execuție

r 4

Extindere liceu Romul Ladea

5,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

5.00

execuție

B

LUCRĂRI NOI

9.997,00

8.352,00

0,00

0,00

1.242,00

7.110,00

0,00

0,00

1 645,00

l

Grădiniță nr 74-modcmizarc sistem încălzire amplasament str Pasteur

70,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

execuție

2

Grup Școlar A Borza-modemizare centrala termica

75,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

execuție

3

Colegiu lehnic energetic-modernizare centrala termica

500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

500.00

execuție

4

Colegiu Tehnic de I ranspoituri 1 ransilvania modernizare centrala termica

700,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

700,00

execuție

5

Construire grădiniță cartier Gruia

875,00

725.00

0,00

0,00

0.00

725,00

0,00

0,00

150.00

execuție

6

Construire grădiniță cartier central amplasament str Moților nr 135

875,00

725.00

0,00

0,00

0.00

725.00

0,00

0.00

150,00

execuție

7

Mansardare Liceu coregrahe

1.842,00

1 842,00

0,00

0,00

1 242,00

600,00

0,00

0,00

0,00

execuție

8

Școala Ioan Bob • supraelejare si extindere

400,00

400,00

0,00

0,00

0.00

400,00

0,00

0,00

0,00

execuție

9

Școala Emil Isac

Mansardare clădire

150,00

150,00

0.00

0,00

0,00

L50.00

0,00

0,00

0,00

execuție

10

Grădiniță nr 1 construire sediu

( Grădiniță nr 9 )

320,00

320,00

0,00

0,00

0.00

320,00

0,00

0,00

0,00

execuție

11

Grădiniță nr 32 -Sediu nou

340,00

340,00

0,00

0,00

0.00

340 («0

0,00

0.00

0,00

execuție

12

Campus tehnic preuniversitar

2.500,00

2 500,00

0,00

0,00

0.00

2 5(K),00

0,00

0,00

0,00

execuție

>

13

Colegiul tehnic Transilvania

1350,00

I 350,00

0,00

0,00

0.00

1 350, Ou

0,00

0.00

0.00

execuție

C

AL1E c HLL I l'JEI.l hk

INVESTIȚII

3.517,00

2.202,00

0,00

0,00

400,00

1.802,00

0,00

0,00

1315,00

1

SE. EI Colegiu I ehme Energetic modernizare centrala termica

110,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

110.00

proiectare

2

Expertize clădiri scoli

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

50,00

proiectare

3

Expertize centrale termice

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.00

proiectare

4

SE. El Grădiniță iu 32 -Sediu nou

60,00

60.00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

proiectare

5

S 1-, E 1 Grădiniță nr 74-Modemizare sistem incalzire-amplasament str Pasteur

45,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.00

proiectare

6

S E. E. i Grădiniță nr 55 -Mansardare clădite

50.00

o.oo|

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

50.00

proiectare

7

S E.P 1 Modernizare centrala termica Liceu infonnaticj Tibcriu Popoviciu

50,00

d.ooj

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare

8

Grup Școlar Onirca-consolidarc casa scarn

115,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

115,00

execuție

9

S F, P 1 Grup Scoiar Unirea-consolidare

35.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

35.00

proiectare

casa scai ii

10

S F, P T Grup Scoiar A Borza-modernizarc

45,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

45.00

proiectare

centrala termica

SE. PI Școala Al V Voevod-acopenre terasa

15,00

0,00

0,00

0.00

0.00

x 0.00

0.00

0,00

15,00

proiectare

SE,Pi Mansardare clădire Liceu Ăpaczai

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

50,00

proiectare

Janos

13

S F. P J - Școala Emil Isac-municipiul t luj-bl

100,00

lOO.Ool

0.00

0.00

0,00

100.00

0.00

0,00

0,00

proiectare

Mansardare clădire

S E. P i - Liceul E Pora Mansardare clădire

45,00

0,00

0,00

o.oc

0,00

0.00

0.00

0,00

45.00

proiectare

15

SF,P I Școala Generala Horea, mun C luj-V

50,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

50.00

proiectare

mansardare

16

S E, P 1 - Consolidare versant ja Crup Școlar

80,00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

80,00

proiectare

Aurel Vlaicu

L

17

S F. P 1 - Extindere clădire Liceu Mihai

70,00

o.ool

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

6,oo

70,00

proiectare

Eminescu

I

18

S F. P T- Construire grădiniță cartier

75,00

75.00

0.00

0,00

0.00

75,00

0.00

0,00

0,00

proiectare

central

19

S E. P 1- Construire grădiniță cartier Gruia

75,00

75,00

0,00

0,00

0.00

75,00

0,00

0,00

0.00

proiectare

20

SF.PJ Colegiu Tehnic de Transporturi Transilvania modernizare centrala termica

125,00

0.00

0,00

0,03

0.00

0,00

0.00

0.00

125.00

proiectare

21

ST, P T- Consolidare sala sport Liceu G Sincai

100,00

100.00

0,00

0.00

10<).«X»

0.00

0.00

0,00

0.00

proiectare

22

Consolidare sala de sport Liceu G Sincai

300,00

300,00

0.00

0,00

100,00

0,00

0.00

0,00

0.00

proiectare

23

Expertiza. S F . P I Școala loan Bob

100,00

100.00

0.00

o.co

0.00

1 00.00

0,00

0.00

0.00

proiectare

24

Consolidare Colegiul economic Iulian Pop

600,00

600.00

0,00

0.00

O.IXI

6«X».(K)

0.00

0,00

0,00

proiectare

25

Consolidare Colegiul telecomunicații

400,00

400,001

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0.00

0.00

proiectare

Augustin Maior

1

26

SF,P 1 -Grădiniță nr 1 construire sediu ( Grădiniță nr 9 )

KM),00

100,00

0,00

0,00

o.no

100,00

0,00

0,00

0,00

proiectare

27

S F ,P 1 Campus tehnic preuniversitar

150,00

150,00

0.00

0,00

0,00

150-00

0,00

0.00

0,00

proiectare

28

S F ,P T Colegiul tehnic i ransilvania

142,00

142.00

0,00

0,00

0.00

142.00

0.00

0,00

0,00

proiectare

29

SF. PI Grădiniță nr 16- Modernizare canalizare

25,00

0,00

0.00

0.00

O.IXI

0.00

0.00

0,00

25,00

proiectare

30

SF.Pl Grădiniță nr 74-Modemizare sistem de

5.00

o.ool

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

5,00

proiectare

incalzire-amplasament str Zorilor nr 36


w,02 sANATATL--------------------------

500,00

0,00

0,001

o.ool

0,00

o.ool

o.ool

o,oo|

500.00

L

1


B

LUCRĂRI NOI------------------------

170.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.00

1

Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

170,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

170.00

execuțiec

ACHIZIȚII 15E BUNURI--------------------

330,00

------------ăoo|----------IHJD

—™

--------IOT

---------IOT

---------IOT

--W1

S F , P 1 Modernizare si extindere spatii la

130.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

130,00

proiectare

Spitalul Clinic Municipal

200,(M)|67,02

[CULTURA, RECREERE SI RELIGIE----------

4.785,00

1.734,00

0,00

0.00

484,00

0,00

0,00|        1.250,00

3.051,00B

LUCRĂRI NOI-------------------------

3310,00

1.250,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

1.150,00

2.060,00


1

Corist, clădire pentru Filarmonica de stat

500.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

?on.no

execuție

Cluj-Napoca

2

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

600,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bOU.uO

execuție

3

Reabilitare P-ta Avram lancu

1.150,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150,00

0.00

execuție

4

Amenajare patinoar artificial mobil

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

execuție

5

Modernizare sala cinematograf Republica

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• 0,00

0,00

0,00

700,00

execuție

6

Construire complex de agrement Aqua

10,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

10.00

execuție

7

Reabilitare monumente Matei Corvin, Mihai Viteazu

250,00

100.00

0,00

o.oo

100,00

0,00

0,00

0,00

150.00

execuție

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.475,00

484,00

0,00

0,00

384,00

0,00

0,00

100,00

991,00

1

S F, P T Reabilitare P-ta Avram lancu

275,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

175.no

proiectare

2

SF, PT Construire clădire pentru Filarmonica de stat Cluj

700,00

384.00

0,00

0,00

384,00

0,00

0,00

0.00

316,00

proiectare

3

SF, PT Reabilitare monumente Matei Corvin, Mihai Viteazu

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

K'0,00

proiectare                     |

4

SF.PT Amenajare patinoar artificial mobil

50,00

0.001 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00

proiectare                     |

5

SF.PTReabililare si redare in circuitul cultural si turistica! Bastionului Croitorilor

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

proiectare                     ț

6

Expertize monumente

50,00l             0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.00

proiectare                     |

7

SF.PT Modernizare sala cinematograf Republica

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

100.00

proiectare                     |

8

SF.PT Construire complex de agrement Aqua

50,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare                     |

9

SF.PT Muzeul de speologic

50.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

50.00

proiectare

| 68,02 JASIGUKAKI SI AS1S1 ENIA SOCIALA         j       630,00

0.00|           0,00|         0,00|           0,00|          0,00|           0,00|            0.001             630,00|

CANTINA DEXRTOU SOFTAL-----------

SI CRESE

630.00

0,00

11.00

0,00

o,oo|         o.oo|           0,00

0,00|             630,00

c "ȚAriH'ZTTTT4

Ansamblu de locuințe str 1 imisului Blajului - Rodnei

33.752,00

21 110.00

0.00

0,00

2 175.00

0.00

1 500.00

17 435.00

12 642.00

execuție

B |LUCRĂRI NOI

6.040,00

4.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.700,00

1340,00|

|--[CONSILIUL LOCAL

6.040,00

4.700,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.700,00

1340,00|

1

Modernizarea si extinderea iluminatului public (HC L 362/2001 . HCL 217/2002)

5.000,00

4 700.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

4 .700.00

300.0U

execuție

2

Reabilitare termica clădiri multietajatc

100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

execuție

3

Incubator de afaceri in municipiul Cluj - Napoca

80,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

80.00

execuție

4

Rampa handicapați

250,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

250.00

execuție


33O.Ol>|

I^JDoțanjndependențecanuna'

|         330,001

2 I Dotări independente cresc

100,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3

Sb, P1, expertiza. Construire cre'sa Aicea

Hcrculane nr 13

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.00

proiectare

70,02

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

67.121,00

41.929,00

0,00

0,00

15.996,00

648,(X)

1.500,00

23.785,00

25.192,00

A

LUCRĂRI IN CON TINUARE

38.463,00

25.251,00

0,00

0,00

6316,00

0,00

1.500,00

17.435,00

13.212,00

CONSILIUL LOCÂ'l.-----------------------

38.463,00

25.251,00

0,00

0,00

6316,00

0,00

1.500,00

17.435,00

13.212,00

1

Amenajare, redimensionarc piața puîiTîcâ-™' Flora

1.649,00

1 619.00

0.00

0,00

1 619.00

0.00

0,00

0.00

30,00

execuție

2

Amenajare, redimensionarc piața publica

729,00

729.00

0,00

0.00

729.00

0.00

0,00

0,00

0.00

execuție

Zorilor

3

Amenajare, redimensionarc piața publica

2333,00

1 793.001

0.00

0.00

1 793.00

0.00

0.00

0.00

540.00

execuție

Hermes

1

5

Centrul de informare turistica si mfochioscun

400,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

400,00

execuție

6

C'asctare pai au Calvaria si amenajare porcari

60,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

60,00

execuție

7

L.l E Blocuri locuințe str labeici

100,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

100.00

execuție

8

Extindere centru întreținere si tratare câini

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00

execuție

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

22.618.00

11.978,00

0,00

0,00

9.680,00

648,00

0.00

1.650.00

10.640,00

CONSILIUL LOCAL

22.618,00

11.978,00

0,00

0,00

9.680,00

648,00

0,00

1.650,00

10.640,00

1 '

Harta municipiului Cluj- Napoca

80.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

80.00|Pruiec!a,e

2

Reactualizare secțiuni harta municipiului

50,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

50.00

proiectare

i_____________

PUZ - PUD pentru modificare PUG . PA 1 studii de urbanism si studiu de circulație

3.000,00

2 000,00

0.00

0,00

2 000.00

0.00

0,00

0.00

1 000.00

proiectare

4

Reactualizare PUG

50,00

0.00

0.(X)

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

50,00

proiectare

5

Expertiza imobile fond de stat

100,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

100.00

proiectare

6

Consolidare si reabilitare imobile fond de stat

H C L 243/1998 . H C L 34/1998

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

execuție

7

Dolari urbane

13.430,00

6 680,00

0.00

0,00

6 680.00

0.00

0,00

0,00

6 750,00

8

Concurs soluții

10,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

IO.OO|Pr0iectare

9

Achiziții corpuri si elemente de iluminat public

500,00

500.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

500.00

o^o]

10

S P, P T Modernizare iluminat public

1.000,00

900,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

900,00

lOO.OOjproiectare

11

Consolidare terenuri in zonele care prezintă pericol de alunecare

1.500,00

1 000,00

0.00

0,00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

500.00|cxccut,e

12

SF.Pi Consolidare terenuri in zone care prezintă pericol de alunecare

300,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

300.00|pro'ectare                   |

13

S F, P J Ansamblu de locuințe str I musului ilajului - Rodnei

250,00

250,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.00

0.00[proicctare

14

SF.P T C asetare parau C alvaria si amenaj parcari

1.000,00

o7w|

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1 000,00|proi=«a'"

15

SF.P 1,PUD,PUZ-Construire blocuri locuințe destinate închirierii

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.00|Prolcctarc

16

SF.P 1 .PUD.PUZ- L1E blocuri locuințe str Taberei

95,00

0.00,

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

95,oo|p^iectare

17

S.F.P.l Centru de vârstnici

50,00

0,001 0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

50.00|Pr°iectare

18

S F, P1 Adăpost temporar pentm victimele violentei in familie

50,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50.00|Pro,cctare

19

S F , P T - Reabilitare termica clădiri

648,00

648,00

0.00

0.00

0,00

648,00

0.00

0,00

0 00|Pro,cclaic

20

S F ,P T Extindere centru întreținere si tratare cami

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

100.00

proiectare

21

S.F..P.T. Rampe handicapați

5,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

5,00

proiectare

22

Audit sistem de iluminat

100,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

100.00

_

proiectare

74,02

VHUTM.T1A MEDIULUI

1355,00

200,00

0,001       150,00

50,00

0,00

0,00

0,00

1.155,00

A   |LUCRĂRI JN CON I1NUAKF.                  |       700,00

200,0<)|           0,00

150,00

50,00

0,001 0.00

0,001              500,Ooj                                1

1

Amenajare puncte gospodărești HCL 195/1997 , HCL 555/2001

600,00

150,00

I            0.00

150,00

0,00

0,00

0.00

0.00

450.00

execuție

2

Închidere s> pasivizare rampa de deșeuri Pata Rat

100,00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0,00

0,00

50.00

execuție

1 B

|LUCRĂRI NOI

400,00

0,(H)|            OJK>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00|

1'

Modernizare puncte gospodărești

200,00

0.00

;            o.oo

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

200.00

execuție

2

Amenajare puncte pentru colectarea DEEE

200,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

20U.U0

execuție

3

Elaborare harți de zgomot si harți strategice

200,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

proiectare

de zgomot conform Lege 137/1995

31.02.

*

COMBUSTIBILEI ENURCrt--------------

(obiective R.A.T.)

12.213,00

1 1.500.00

0,00

0,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

713,00

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.449,00

10.736.00

0,00

0,00

0,00

10.736,00

0,00

0,00

7I3,OO|

1

Modemizare^automatizare centrale termice

10.121,70

10 121.70

0,00

0.00

0.00

10 121.70

0,00

0.00

0,00

execuție

2

Reabilitare rețea apa fierbinte aferentaCIZ Someș Nord

61430

614,30

0.00

0,00

0,00

614,30

0,00

0,00

0.00

execuție

3

Modernizare rețele termice aferente program de reabilitare străzi

713,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

713.00

execuție

1 B

LUCRĂRI NOI

764,00

764,00

0,00

0,00

0,00

764,00

0,00

0,00

LEE1 1

1

Reabilitare sistem de termoheare rambursare credite externe

764,00

764,00

0,00

o.oc

0,00

764.00

0,00

0,00

0,00

execuție

1

Modernizare străzi conform H C L 5/2004 pentru 19 obiective

17.870,00

17 820.00

0.00

0.00

13 500.00

0,00

0.00

4 320,00

50,00

execuție

2

îmbunătățire circulație auto pe Calea Turzn-sensuri giratorii

500,00

500,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

500.00

0,00

execuție

3

Centuri ocolitoare a municipiului

21.824,00

21 774,00

0.00

0,00

12 324.00

0,00

0,00

9450.00

50.00

execuție

1 4

Modernizare strada Milton Lehrer si Posada

2.495.00

2 495.001          0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

2 495.00

0,00

execuție

5

Modernizare suada Eugen lonesco

590,00

590,00

0,00

O.CO

0.00

0,00

0,00

590,00

0,00

execuție


!

IÂCH1Z1TI! Ut BUNURI-------------------

255,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

255,Oo|

Studii si avize pentru amenajare puncte gospodaresi

5,00

o.ooț

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5.00

proiectareSF, PI Viabilizare Canalul Morii

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

50.00

proiectare


f

Ir

TRANSPORTURI

121.699,00

I04.644,00|        342,00

0,00

57.424,00

0,001           0,00

46.878,00

17.055,00

Lucrări in continuare6

Modernizare strada Meteor

1.010,00

1 010,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 010.00

0.00

execuție

7

Modernizare strada Jupiter

610,00

610,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

610,00

0.00

execuție

8

Modernizare strada luliu Maniu

446,00

446,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,Ou

0,00

execuție

9

Modernizare strada BoTyai

146,00

146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.00

0,00

execuție

10

Modernizare strada Hermann Obcrth

188,00

188,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

188,00

0.00

execuție
11

Modernizate Aleea Padin

614,00

614.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

614,00

0.00

execuție

12

Modernizare str Șiretului

560,00

560,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

560,00

0.00

execuție

13

Modernizare str Bucegi

2.862,00

2 862,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

2 862.00

0.00

execuție

14

Modernizare pod str Scortarilor

15,00

15.00|           0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0.00|executie

15

Mod Str Maramureșului si străzi adiacente

Conform H C L 522/2000

4.854,00

4 854.00

342.1»

0.00

0.00

0.00

0,00

4 512,00

0.00

execuție

| B |Lucrari noi                                          |      52J10,00|         47.240,00|           0,0fl|         0.00|     30.900,00|         0,00|           0.0(>|       16J40.00)           5.070,00|

■Consilii local

48.925,00

47.240,00|           0,00|         0,00|      30.900,00|         0,00|           0,00|       16340,00|           1.685,00|

1

Reabilitare poduri conform

H C L 5/2004 pentru 31 de obiective

3.000,00

2 900,CO

0,00

0,00

1 '>60,00

0.00

0,00

1 000.00

100,00

execuție

2

Modernizare pasaje pietonale subterane

1.500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500.00

0,00

execuție

3

Implementarea managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semaforizare actual

2.O5O.OO

2 000.00

0,00

0.00

2 tXX),O0

0,00

0,00

0,00

50,00

execuție

4

Modernizare si amenajare pietonal a Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

12.000,00

12 000.00

0.00

0,00

7 000.00

0,00

0,00

5 000.00

0,00

execuție

5

Modernizare str Baba Novac

700,00

600,00

| 0,00

0.00

(*00.00

0 (K)

0.00

0,00

ioo.oo

execuție


6

Modernizare str Crinului

700,00

600,00

0,00

0.00

600,00

o.oo

0.00

0.00

100.00

execuție

7

Modernizare Aleea GocJcanu

1.400,00

1 300.00

0,00

0,00

6J0.0CI

0,00

0,00

700,00

100.00

execuție

8

Modernizare str Actorului

1.400,00

1 300.00

0,00

0.00

700,00

0.00

0.00

600.00

100.00

execuție

Modernizare str Teleorman

2.200,00

2 100.00

0,00

0,00

900,(X>

0,00

0,00

1 200.00

ioo.oo

execuție

10

Modernizare str Cojocnei

1.500,00

1 400.00

0,00

0,00

7()< ).<)(»

0,00

0,00

700,00

100,00

execuție

II

Modernizare str Dambo vitei

1.400,00

1 300,00

0.00

0,00

600,00

0,00

0.00

700,00

100,00

execuție

12

Modernizare str I amavclor

700,00

600,00

0,00

0,00

OoO.GO

0,00

0.00

0.00

execuție

13

Modernizare str Parang

2.500,00

2 400,00

0.00

0,00

900.01»

0.00

0,00

1 500,00

100.00

execuție

14

Modernizare str Paris

3.500,00

3 400,00

0,00

0,00

1 900.00

0,00

0,00

1 5«X'.OO

100,00

execuție

15

Modernizare str Marasesti

1.000,00

900.00

0,00

0,00

900.00

o.oo

0,00

0,00

ioo.no

execuție

16

Reabilitare drum capat strBrancusi-Colonia Borhanci

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

35.00

execuție

17

Modernizare străzi

5.040,00

4 740,00

0,00

0,00

2 SUO.OO

0,00

0,00

1 94(1.(10

3(K),()0

execuție

18

Garaj public subteran P-ta Mihai Vitcazu

8300,00

8 200,00

0,00

0,00

K 200.0(1

o.oo

0.00

0,00

ioo.no

execuție

|--------| IUTII C------------------------------------------

3385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3385,00

_

1

Modernizare linie de tramvai si trama stradala

2.850,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2 S50,00|executie

->

Modernizare acționare electrica la uamvaie prin montare choppere

535,00

0.00

0.00

o.oc

0,00

0,00

0.00

0,00

*'35.(X)|executie

|       I4.805.00|

2.92Q,Ooj

0.00|

».i k |          7Q».m>|

o,oo|

0.00[        2.22O.OO|

2

S F. P1 Modernizare străzi (rest obiective)

2.000,00

1 900.00

0,00

0,00

400.00

0,00

0,00

1 500,00

100.00

proiectare

3

S F, P T Modernizare pasaje pietonale subterane

85,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.00

proiectare

4

SE, PI Construcție cu parking str Ion Meșter f n

50,00

50.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00

0.00

proiectare

—5—

SF.PI Proiectare, consultanta in vederea implementării managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semaforizare actual

600,001            50,00

1

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

550.00

proiectare

S P.F ,S F Pasaj subteran ( alea Moților-

200,00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

proiectare

B-dul21 Decembrie 1989

S F ,P I Parking suprateran C aii ier

300,00

300.00

0.00

0,00

300,00

0,00

0,00

0.00

0.00

proiectare

Manastur

8

SF, P1 Garaj public subteran P-ta Mihai

450.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

450.00

proiectare

Viteazu

0,00|         I0.500,00[

Consiliul localJ


1J85.OO|

2.920,00|

O.IM>|

o,mi|

7<H>,<H)|

4.305,00|

!

S F, P I Modernizare si amenajare pietonal

620,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

O20.00

0.00

proiectate

a Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii


i       10.500,00|

|       10.500,001


| c i'xi'inzTnnirnrNiTn'PRIMAR EMIL BOC


DIRECTOR TEHNIC


SEF SERVICIU